مردم‌شناسى به‌معنى اخص کلمه، که تجزيه و تحليل عناصر گوناگون شئون زندگى اجتماعى و سپس مقايسه و ارزيابى اين عناصر، به‌منظور يافتن منشاء امور است، در اين مقال موردتوجه قرار نگرفته، زيرا بر اين اساس، ارزيابى شئون زندگى مردمان غيرمتجانس همچون منطقهٔ مورد‌مطالعه، کارى بس سنگين و دشوار است، لذا تنها مواردى از مسائل مردم‌شناسى منطقه زنجان آنچنان که هست، اجمالاً و به‌طور خبرى بيان مى‌شود.


به‌طور کلى موارد مردم‌شناسى مردم زنجان همچون نژاد آنها يکدست نبوده و در مناطق مختلف داراى آداب و رسوم خاصى هستند، بنابراين وجوه اشتراکى در ميان آنان وجود دارد. به‌هر تقدير مواردى‌که ذيلاً بيان مى‌گردد بعضى از آداب و رسوم منطقهٔ انگوران است که به‌علت مورد عمل بودن آنها انتخاب شده است.