۱. چهار توپ ۲. توپ مرد ۳. بدبد ۴. سنگ سنگ رو رو ۵. الک چوب ۶. سک‌سک

سک، سک

(به ضمه س) اين بازى جمعى و تک تيمى است که نيازى به‌وسيله ندارد، محل بازى شکل خاصى نداشته، بازى در زمين‌هاى ناهموار که پستى و بلندى‌هائى داشته يا جاهائى‌که نقاطى براى پنهان شدن بازيکنان داشته باشد برگزار مى‌گردد.

بدبد

اين بازى در برخى از روستاهاى شهرستان دامغان متداول است، بازى جمعى بوده بين دو گروه با نفرات مساوى هر تيم ۲ تا ۵ نفر انجام مى‌شود و نيازى به‌وسيله ندارد.

سنگ‌سنگ رورو

بازى جمعى و تک گروهى است که وسيله عده‌اى ۱۰ تا ۲۰ نفره انجام مى‌شود، تعداد بازيکنان بايد زوج باشد، بازى به فضاى چندان و محل خاصى نياز ندارد. وسيله بازى يک دستمال و يک عدد سنگ کوچک است.