ترکمن‌هاى ايران تقريباً همگى در شهرستان‌هاى گرگان و گنبد کاووس و بجنورد تا قوچان مستقر مى‌باشند. دو طايفهٔ بزرگ يموت و گوکلان از ديرباز به ياران آمده‌اند. يموت‌ها اصلاً به دو شعبهٔ آق‌آتاباى شامل آق و آتاباى و شريف ـ و جعفرياى شامل يارعلى و نورعلى تقسيم مى‌شدند امروزه جعفرباي، آتاباى و آق‌آتاباى به طوايف مستقلى مبدل گرديده‌اند. جعفرباى‌ها در بخش گميشان در کرانه‌هاى درياى خزر زندگى مى‌کنند، آتاباى‌ها در آق‌قلعه (پهلويدژ سابق) و آق‌آتاباى‌ها در حوالى گنبدکاووس، گوکلان‌ها نيز که اصلاً به دو شعبهٔ بزرگ تاى و دو دورغه تقسيم مى‌شدند، اينک تا حدى نظام پيشين را از دست داده‌اند.


سرزمين گوکلان در شمال گنبد در بخشى به همين نام تا بجنورد ادامه دارد. بيشتر ترکمن‌هاى تکه در ترکمنستان به‌سر مى‌برند اما عده‌اى از آنها نيز در ايران در جرگلان بجنورد سکونت دارند. قرنس‌ که اصلاً از گوکلان بود حالا مسقل شده در گلى داغلى مستقر مى‌باشد. ترکمن‌هاى نخورلى نيز در دهستانى به‌همين نام در جرگلان زندگى مى‌کنند.