شب چله مازندران

از اول بر دال ماه که برابر با دى‌ماه خورشيدى است تا ده روز بعد از شهريور که برابر بهمن‌ماه است چلهٔ بزرگ و از يازدهم بهمن تا آخر آن چلهٔ کوچک است. دو روز آخر چلهٔ بزرگ و دو روز اول چلهٔ کوچک به چهارچهار معروف است و معتقد هستند که اين چهار روز با هم دعوا و کشمکش دارند و اين چهار روز نمودار بدى يا خوبى چهار فصل سال و هر روز متعلق به يک فصل است. و اين چهار روز هرطور گذشت فصل‌ها هم به همان ترتيب مى‌گذرد فرضاً اگر روز اول چهارچهار باران ببارد فصل بهار بارندگى زياد خواهد بود و اگر آفتابى باشد، بهار خشک است و اگر ابرى و مه‌آلود باشد هوا معتدل است و به‌همين ترتيب کيفيت سه روز ديگر ملاک و مأخذ خواهد بود بارى سه فصل بعدي.


بعد از چلهٔ کوچک هم چلهٔ پيرزن عجوز مجوز مى‌آيد که مدت آن هفت روز است و هوا به‌شدت سرد و برفى مى‌شود.