سلسلهٔ صفويه در دوران حکومت خود ار کمک‌ها و مساعدت‌هاى ايلات ختلف برخوردار بود. نزديک‌ترين متحدين اين سلسله، قاجارها بودند. ايل ترک‌زبان و شيعه مذهب قاجار، به‌سبب وجود اشتراکى همچون زبان و مذهب از نزديکترى پيوندهاى سياسى و تاريخى با صفويان برخوردار بود. ايل قاجار از جمله ايلاتى بود که با يارى رساندن به شاه‌اسماعيل، بنيانگذار سلسله صفويه، مهم‌ترين خدمت را در حق صفويه انجام داد.


سياست‌هاى شاه‌عباس اول، قدرتمندترين شاه صفويه، در جهت دورى گزيدن از ويژگى‌ها و خصوصيات ايلى و تضعيف توان نظامى ايلات، سازندهٔ سپاه قزلباش بود. هفت ايل تشکيل‌دهندهٔ اتحاديهٔ قزلباش شامل قاجار، افشار، ذوالقدر، استاجلو، شاملو، تکلو، بهارلو بر اثر سياست‌هاى شاه‌عباس اول به‌شدت تضعيف شدند. با اين وصف قاجارها اساس ايلاتى خود را حفظ کرده و سازمان جنگى پرقدرت داشتند.