زن قاليباف درحال بافتن قالی ساروق، اراك
زن قاليباف درحال بافتن قالی ساروق، اراك
 فرش دستباف ساروق، صنايع‌دستی و سوغاتی، اراك
فرش دستباف ساروق، صنايع‌دستی و سوغاتی، اراك