۱. توپ قارين ۲. کوشک يا کوشين ۳. هلوکين ۴. قراقرا ۵. چل کوچکه ۶. زوران پاتوله (کشتي) ۷. زوران مچکه (کشتي)

توپ قارين

”توپ قارين“ يکى از بازى‌هاى پرتحرک و جالب‌توجه استان کردستان است، اين بازى ميدانى بوده و به‌صورت گروهى بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، محل بازى زمين هموارى است شبيه زمين فوتبال.


وسيله بازى يک قطعه چوب‌دستى به طول ۷۰ تا ۸۰ و قطر ۴ تا ۵ سانتى‌متر و يک عدد توپ لاستيکى به اندازه توپ تنيس (در بيشتر موارد در منطقه اين توپ را با نخ و پارچه درست مى‌کنند). تعداد بازيکنان هر تيم معمولاً از ۵ نفر به بالا است.

قراقرا

بازى جمعى و تک‌گروهى است، نيازى به‌ وسيله ندارد و در جائى از محله‌ها انجام مى‌شود که بازيکنان بتوانند نقاطى را براى پنهان شدن پيدا کنند.

چل کوچکه (چهل‌سنگ)

بازى گروهى است که بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، محل بازى زمين هموارى است که وسعت آن بستگى به موقعيت محل و سن و وضعيت بازيکنان دارد.


وسيله بازى ۴۰ عدد سنگ کوچک است. براى تعيين موقعيت تيم‌ها قرعه‌کشى مى‌شود. يک گروه جهت جمع کردن سنگ‌ها و گروه ديگر براى طى مسافت تعيين شده و بازگشت به محل اوليه.

هلوکين

بازى گروهى است بين دو تيم با نفرات مساوى که در فضاى باز و زمين‌هاى هموار و مسطح انجام مى‌شود، براى تعيين تيمى که بايد بازى را آغاز کند قرعه‌کشى انجام مى‌شود.


وسيله اين بازى دو قطعه چوب مى‌باشد، طول چوب بزرگ (الک) ۶۰ تا ۷۰ سانتى‌متر و طول چوب کوچک (دولک) ۱۵ تا ۲۰ سانتى‌متر است. نقطه شروع بازى به‌وسيله يک قطعه سنگ مشخص مى‌شود، اين نقطه به نام ”شار“ موسوم است.