صنايع دستى

ريسندگى پشم، بافتن قالي، کپه و جاجيم، خورجين، سياه‌چادر و نمد است.

تاريخچهٔ ايل

نواحى تحت تصرف ايلات کنونى بويراحمد گرمسيرى از نظر تقسيمات منطقه‌اى قديم متعلق است به ايل کوهمرهٔ قديم کهکيلويه که امروزه اسمى از آن باقى نمى‌باشد. ولى بازماندگانى به‌صورت ساکن و متحرک مانند طوايف ديلى و اسپرى و مارينى و فتحى تاسارى و گوروئى و شاه بهرامى و ده بزرگى و غيره هستند که در محال بويراحمد گرمسيرى و باشت و باوى زندگى مى‌کنند.

وابستگى‌هاى کهکيلويه و بويراحمد

استانى که هم‌اکنون کهکيلويه بويراحمد خوانده مى‌شود. به استناد نوشته‌هاى مورخين و محققين ايرانى و خارجى و نيز کتيبه‌هاى باستاني، بخشى از کشور ايلام باستان بوده و ولايت کوهستانى آن بعدها به‌گفتهٔ ”استرابون“ جغرافيدان باستان، انزان، انشان يا انچان گفته مى‌شد، نام داشت.


در نيمهٔ قرن چهارم ق.م هنگام دستيابى اسکندر مقدونى يونانى و اعقاب او سلوکيان و هم‌چنين پادشاهان ايرانى پارتى اشکانى به قسمتى از ولايت جنوب‌شرقى آن، کهکيلويه و بويراحمد و ممسنى کنونى را که آن زمان نيسايک با نيسايه و در زمان اسلام بيضا نام گرفت برابر تقسيمات کشورى آن زمان تحت تسلط پادشاهان بومى عشيره بازرنگ درآمد و بخش جنوبى آنکه شامل ولايات بختيارى و بخشى از کهکيلويه و ديگر نواحى کنونى دشتى خوزستان بود و مرکز ايالتى آن‌را سرلوک ـ سرک و دورک يا دورق (شادگان) عهد اسلامى گفته مى‌شد در حاکميت قبيلهٔ اليمائيد به‌گفتهٔ يونانيان، با ايلام قرار يافت.


در آغاز سلطنت پادشاهان ساسانى (۲۱۲ ميلادي) تا قرون آغازين اسلام در اثر دگرگونى نظام ولايتى آن عهد جلگهٔ دشتى آن ولايت که قرون بعد زير کوه کهکيلويه نام يافت به اسم ارجان يا قباد خوره و بخش‌هاى کوهستانى و عشيرتى پشت کوه آن به نام رم بازرنگ و رم زميگان مأخوذ از نام قبايل انزان گرفته شده ناميده شد و پس از کشته شدن گيلويه پادشاه رم زميگان يا زنيجان به دست حاکم عرب ولايت جبل يا لرستان ابودلف عجلى ۲۲۰ هـ.ق به نام رم گيلويه مشهور گرديده است.

نمونه ورزش‌هاى بومى و محلى استان کهکيلويه و بويراحمد

۱. کل‌کله ۲. چوب‌بازى (ترکه‌بازى ـ چوبازي) ۳. الختر ۴. گرنه ۵. کپروشک ۶. بند سرلنگ ۷. چوگو

کل‌کله

بازى جمعى و گروهى است که بين دو دسته از ۲ نفر به بالا انجام مى‌شود. محل بازى زمين نسبتاً هموارى است به طول ۲۵ تا ۳۰ و عرض ۵ تا ۶ متر، فاصله زمين بيشتر بستگى به موقعيت سنى بازيکنان (نوجوان، جوان، بزرگسال) دارد.

بند سرلنگ

بازى جمعى تک‌گروهى است که خصوصاً در منطقه بويراحمد و به‌ويژه مناطق بويراحمد سفلى ”سى‌سخت“ در اواخر زمستان تا اواخر فروردين‌ماه انجام مى‌شود.


محل بازى بيشتر در چمنزارهاى طبيعى يا زمين‌هاى باير نرم و به مساحت ۲۰۰ مترمربع مى‌باشد.