خوزستان به‌علت دارا بودن ويژگى‌هاى آب و هوائي، از ديرباز تاکنون، مسکن ايل‌ها و طايفه‌هاى گوناگون بوده است. در اين گسترده جغرافيائي، اقوام گوناگون در طى قرون و اعصار به ايفاء نقش پرداخته‌اند. اقوامى را که در اين منطقه در حال حاضر زندگى کوچ‌نشينى دارند، مى‌توان به سه دسته عمده لُر ـ ترک و عرب تقسيم کرد. اين اقوام کوچ‌نشين، در کنار جمعيت يکجانشين که در استقرارگاه‌هاى شهرى و روستائى پراکنده‌ هستند، زندگى مى‌کنند.