۱. هورکه بدى ۲. گوى مرغى ۳. گوى خانه خدا ۴. استاسه پايه ۵. جابه‌جا لنگ کشک ۶. بازى چشم‌بسته ۷. آفتاب مهتاب ۸. کشتى با چوخه ۹. ريسمان على‌پيسيه ۱۰. کوکو خراب ۱۱. بخلنکه بچنبنه ۱۲. آقا آقا از چند ۱۳. گوى راه ۱۴. چوب‌بازى ۱۵. دوشو دوشو

استاسه پايه

”استاسه پايه“ بازى گروهى است که بين دو تيم با نفرات مساوي، هر تيم معمولاً از ۶ تا ۸ نفر انجام مى‌شود، اين بازى همانند بسيارى از بازى‌هاى محلى بدون وسيله برگزار مى‌شود و به فضاى چندانى نياز ندارد هر دسته يک نفر سردسته به‌نام استا دارد، براى تعيين تيم‌هاى مدافع و مهاجم قرعه‌کشى انجام مى‌شود.

آقا آقا از چند؟

اين بازى بين دو دسته يا دو گروه با نفرات مساوى انجام مى‌شود، تعداد بازيکنان هر دسته حداقل ۴ نفر و حداکثر به ۲۰ نفر هم بالغ مى‌شود. اين بازى نيازى به هيچ وسيله نداشته و فضاى چندانى نمى‌خواهد، هر تيم يک سردسته دارد براى شروع بازى بين دو تيم قرعه‌کشى صورت مى‌گيرد.

ريسمان على پيسيه

اين بازى يکى از نمونه‌هاى ”عمو زنچيرباف“ مى‌باشد، تک گروهى است تعداد بازيکنان تا ۲۰ نفر و حتى بيشتر هم مى‌توانند باشند، يک نفر به‌عنوان استاد انتخاب مى‌شود، اين بازى نياز به‌ وسيله نداشته و محل خاصى نمى‌خواهد.