دختر كرد خراسانى درحال نخ‌ريسى
دختر كرد خراسانى درحال نخ‌ريسى
 عشاير كرد خراسان درحال جمع‌آورى گياهان داروئى
عشاير كرد خراسان درحال جمع‌آورى گياهان داروئى