۱. ماچه‌لوس ۲. خم‌پلى ۳. استاد زنجيرباف ۴. سه‌پى گودالو (سه پايک گودال) ۵. کلاه ديوارى ۶. جوسيا، بزن و برو ۷. بچاق بيا سر بالا (گو ـ چفته‌اي) ۸. گل‌ها چه گل ۹. کلاه پشت سر کى بندازم، کى وَر داره ۱۰. خشتک بالشتک ۱۱. کشتى کويرى

ماچه‌لوس

”ماچه‌لوس“ يک بازى جمعى است که بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، تعداد نفرات تيم‌ها از ۴ تا ۱۵ نفر مى‌تواند باشد.


محل بازى زمين نسبتاً مسطح و هموارى است دايره‌اى‌شکل به شعاع حداقل ۵ متر، زمين بازى يعنى محوطه دايره را ”گوسه“ گويند، بزرگى و کوچکى ”گوسه“ به تعداد نفرات بستگى دارد، هر تيم داراى يک اوستاد خواهد بود.

خم‌پلى

بازى جمعى و تک‌گروهى است که بين تعدادى داوطلب از ۳ تا ۳۰ نفر انجام مى‌شود. محل بازى زمينى است مسطح و همار به شکل مستطيل به طول تقريبى ۳۰ متر و عرض ۴ متر.


وسايل اين بازى عبارت است از يک جفت کفش که به‌عنوان شاخص افزايش فاصله از خط شروع مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اين بازى در واقع يک ‌نوع پرش طولى ارتفاعى بامانع است.

کشتى کويرى

از جمله کشتى‌هاى محلي، کشتى کويرى است که در استان کرمان رايج و متداول است. کشتى‌گيران لباس عادى يا معمولى بر تن دارند و پس از بستن کمربند و گرفتن يکديگر، کشتى آغاز مى‌شود. داورى اين کشتى را پيش‌کسوتان و ريش‌سفيدان بر عهده دارند.


کشتى‌ گرفتن در اين کشتي، کشتى آزاد است. با اين تفاوت که در اين کشتى وزن و زمان مطرح نيست از جمله فنون اين کشتى ”رد دادن“ و ”لنگ کويري“ است.


برنده کشتى کسى است که حريف را از پشت به زمين زده و شانه‌هاى او را به خاک برساند.