عشاير بختيارى

عشاير وابسته به ايل چهار لنگ و بخشى از عشاير ايل هفت لنگ با حدود ۱۸ هزار نفر و با بيش از دويست و پنجاه هزار سر دام، تابستان‌ها را در مناطق فريدون‌شهر، چناورد، پشتکوه و پيشکوه اصفهان مى‌گذرانند.

ايل جرقويه

ايل در ۱۳۶۶ حدود ۸۸۰ نفر ييلاق خود را با جمعيتى حدود ۴۲۰۰ نفر مى‌گذرانند و قشلاق خود را در جنوب استان اصفهان در منطقه جرقويه و روستاى نصرآباد به‌سر مى‌برند. اين گروه از عشاير، زمستان‌ها را در روستا به‌سر مى‌برند و تابستان‌ها را در مناطقى ييلاقى سميرم سفلى حوالى شرق بروجن، شمال فارس به کوچ‌روى مى‌پردازند و زير چادر به‌سر مى‌برند. عشاير اين استان از نظر زبان و فرهنگ تابع آداب و رسوم ايلات خود هستند.