نمونه بازى‌هاى استان اصفهان:


- چوقاپى:

يکى از بازى‌هائى است که در استان اصفهان متداول بوده و هم‌اکنون نيز در بعضى از مناطق اين استان (نقاط روستائى بيشتر) انجام مى‌شود، نمونه اين بازى با تفاوت‌هاى جزئى در برخى از استان‌ها نيز رايج بوده است، در تهران مشابه اين بازى ”الک دولک“ نام دارد.


- آپوست بره:

يکى ديگر از بازى‌هاى به‌ويژه روستائى مناطق استان اصفهان آپوست بره مى‌باشد. بازى گروهى است و بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود. عده بازيکنان هر تيم ۵ نفر است.


- اوستا سلامى:

به‌صورت تک‌گروهى انجام مى‌شود، اين بازى به محل چندان وسيعى نياز ندارد حتى در کوچه‌هاى روستا و ميدان‌گاه‌هاى آن و ديگر فضاهاى آزاد مى‌تواند انجام شود، بازى هيچ‌گونه وسيله و ابزارى نمى‌خواهد.


- جفت جوالدوز


- اوستا خرت نلنگه


- شله گرمه:

بازى گروهى است که بين دو تيم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، هر تيم شامل ۵ نفر مى‌باشد.


- چپق چاق‌کنى


- سه سال سنگى يا دست به چاله


- توک پلى (توک چوق‌زني)


- کالنگ لنگى:

بازى گروهى است که بين نفرات دوبه‌دو تا تعيين برنده نهائى انجام مى‌شود، اين بازى نيازى به وسيله نداشته و در محوطه نسبتاً هموارى برگزار مى‌گردد و به فضاى زيادى نياز ندارد.


- دست تو سرى


- کمربند بازى


- چوبى و چوق‌بازى


- کيش‌بازى يا کيشى


- بالشت بازى


- کشتى محلى کمربندى:

کشتى کمربندى از جمله کشتى‌هاى محلى است که در استان اصفهان و به‌ويژه روستاهاى شهرستان فريدن اين استان مرسوم بوده و هنوز نيز در بعضى از نقاط رايج است.