- کشتى دست زير دست بالا


- هرزان


- دال پلان


- هفت‌سنگ


- اک اکوتن


- لنگ گرانى


- جوزان


- کلاه روان


- جليته روانکى:

”جليته“ بر وزن ”جليقه“ چليته روانکى ورزش سوارى بومى و محلى متداول در مناطق کوهستانى و عشايرنشين استان ايلام است که با شور و هيجان فوق‌العاده‌اى در منطقه انجام شده و مورد استقبال قرار مى‌گيرد.


- خرپران:

خرپران در واقع پرش ارتفاع از روى مانع است که يک نوع رکوردگيرى مهارتى نيز محسوب مى‌شود، اين بازى يا ورزش محلى در اطراف شهرهاى ايلام متداول است.


- چوب چزان:

بازى گروهى است که حداقل بين دو تيم سه نفره انجام مى‌شود. محوطه بازى زمينى است با ابعاد ۲۰٭۲۰ متر.


- قرس يا ”رسن“

قرس به فتحه ق و رو سکون س، از جمله بازى‌هاى محلى استان ايلام است که در اکثر بخش‌هاى اين استان مرسوم مى‌باشد نام ديگر اين بازى رسن (ريسمان) مى‌باشد.


بازى گروهى است که بين دو تيم با نفرات مساوى برگزار مى‌شود در اين بازى همبستگى و قدرت گروهى مطرح است و در واقع زورآزمائى تيمى است.


- هشار ـ هشارکى:

هشار با فتحه هنوز از ديرباز در اين استان و لرستان متداول است.


بازى جمعى است که بين دو تيم با نفرات مساوى هر تيم ۵ نفر انجام مى‌شود. موقعيت تيم‌ها با قرعه‌کشى به‌صورت مدافع و مهاجم مشخص مى‌شود.