مراسم ترحيم را در تويسرکان ”پرس“ مى‌گويند. بيشتر اين مراسم به‌شکل و ترتيبى بود که امروز نيز کم و بيش انجام مى‌شود ولى تا چند دهه پيش به لحاظ وجود شرايط خاص خانوادگى و سيستم طبقاتى تشريفات و مراسم ديگرى نيز انجام مى‌شد که امروز منسوخ گرديده.


به‌طور کلى بسيارى از آداب و رسوم سنتى که از قديم در تويسرکان معمول بوده متأثر از رسوم و آداب سنتى رايج در کردستان و لرستان است که ريشه در هزاران سال تاريخ دارد.


هرچند قدمت اين مراسم دقيقاً مشخص نيست ولى مى‌توان گفت که برخى از آنها يادگارهائى از دوران مادها و هخامنشيان است از آن جمله کندن موى سر و ناخن کشيدن به‌ صورت، متأسفانه آثار و نوشتجات، ايرانى مربوط به عهد باستان به‌علت حمله اقوام بيگانه و عوامل ديگر از بين رفته و ما از هويت اجدادى خود بى‌خبر هستيم ولى از مندرجات کتب تاريخى که مورخين رم و يونان باستان نوشته‌اند و هم‌اينکه در دسترس مى‌باشند مى‌توان به بعضى از آداب و سنن قديم ايران پى برد. از جمله هرودوت مورخ بزرگ يونانى که حدود ۴۵۰ سال قبل از ميلاد مسيح مى‌زيسته در بخشى از کتاب خود راجع‌به مراسم سوگورارى ايرانيان مى‌نويسد که وقتى در جنگ بين ايران و يونان يکى از فرماندهان سپاه ايران کشته شد. افراد قشون ايران با مراسم جالبى به عزادارى پرداختند. از جمله مراسم عزادارى اين بود که افراد سپاه پنجه به صورت خود مى‌کشيدند و موهاى ريش و سر خود را مى‌کندند و ...