عشاير اين استان فصل قشلاق را در مناطقى چون دهلران در استان ايلام شمال لرستان، خوزستان و شرق باختران و استان مرکزى مى‌گذرانند. به زبان کردي، لرى و ترکى سخن مى‌گويند. در ۱۳۶۶ در دوره ييلاقى ۸۱۹۴ نفر و در دوره قشلاقي، ۸۹۰ نفر از عشاير کوچنده در اين استان به‌سر مى‌برند.


در تابستان‌ها و بهار از چند سو عشاير ديگر نقاط به اين استان براى دوره ييلاقى مى‌کوچند از جمله تيره‌هائى از ايلات ترکاشوند. جمهور، يارم تاقلو، حسنوند، ژوله، شاهسون بغدادى و کوليوند که از استان‌هاى کرمانشاه، ايلام، لرستان و استان مرکزى به اين منطقه مى‌کوچند.


در مناطق شمال تويسرکان و جنوب همدان به‌واسطهٔ کوتاهى تابستان عشاير به دامدارى مى‌پردازند تا کشاورزي، تنها گروهى از تيره رحمتى ايل ترکاشوند در مناطق ميان اسدآباد، کنگاور، تويسرکان و حوالى کوه خان گُرمَز به کشت محدود مى‌پردازند.