عروسى گُولِى

يکى از مراسم ديدنى و نمايش مانند محلى که هنوز هم کمابيش در آبادى‌هاى مختلف گيللان مانند ملومه Malome و ديگر روستاهاى ديلمان و آبادى‌هاى کوهستانى بخش سياهکل ديلمان و لاهيجان و زيکسار Ziksar صومعه‌سرا و کلکاسراى Sara ـ Kolka رودسر و جفررود Jafrud و خمام Xomam و هم‌چنين Jupošt لشت نشاء رشت متداول است، رم آمدن عروس گولى يا عروس غول است که چند روز يا چند هفته به عيد نوروز مانده به‌وسيلهٔ تعدادى از مردان و جوانان هر محل انجام مى‌گيرد و چهار پنج روز هم طول مى‌کشد. اين دسته‌ها در حقيقت به استقبال عيد مى‌روند و مژدهٔ آمدن نوروز را مى‌دهند. مردم هم منتظر آمدن آنان هستند زيرا که آمدن دسته‌هاى گولى را شگون مى‌دانند و معتقد هستند قدم آنان خوب است.


تعداد بازيکنان در آبادى‌هاى مختلف متفاوت است ولى اعضاء اصلى هر دسته عبارتند از:


پيربابو؛ پير غول؛ عروس؛ خواننده؛ طبال و سازچى‌ يا داره‌زن (دايره‌زن) و کوله‌بازي. گاهى ممکن است نوازندگان و سازچى‌ها چند تا باشند. هم‌چنين امکان دارد يک نفر دختر ديگر همراه عروس باشد و يک کوله‌بارى دوم هم به افراد دسته افزوده شود. غالب اوقات، دسته‌ها براى رونق بيشتر دوتا دختر دارند که اصل کارى عروس يا ”نازخانم“ است و دختر دوم که ”کاس‌خانم“ است و عروس را همراهى مى‌کند تا تنها نباشد.