دختری‌ ازعشايرتالش ‌درحال ‌گليم‌بافی
دختری‌ ازعشايرتالش ‌درحال ‌گليم‌بافی
مزرعه برنج‌ درآستارا، آستارا
مزرعه برنج‌ درآستارا، آستارا