برخى از بازى‌هاى استان اردبيل:


- بوزتپدى:

بازى جمعى تک‌گروهى است که به‌صورت انفرادى و حذفى منحصراً در فصل زمستان انجام مى‌شود. محل بازى روى رودخانه‌هاى پرآب است که به‌علت سرماى شديد منطقه يخ مى‌بندد، طول ميدان بازى ۱۰ تا ۳۰ متر است.


اين بازى خصوصاً در مناطقى از شهرستان اردبيل رايج و متداول است.


توضيح در اردبيل و بسيارى از شهرها و مناطق آذربايجان اکثر رودخانه‌ها در زمستان يخ مى‌بندد و سختى و سفتى و عمق يخ به‌حدى است که ماشين‌هاى نيمه سبک مى‌توانند از روى آن عبور نمايند.


- بوجاق‌ندى:

بازى تفريحى جمعى است که به‌صورت تک گروهى و در هر فضائي، باز يا بسته قابل انجام مى‌باشد. اين بازى در مناطق شهرستان اردبيل بيشتر رايج و متداول است.


محل بازى ـ اطاق، سالن يا زمينى است مربع مستطيل شکل که ابعاد آن بستگى به وضعيت محل بازى (طاق، سالن) يا فضاى آزاد موجود و موقعيت و شرايط سنى بازيکنان دارد.


اين بازى نيازى به هيچ‌گونه وسيله ندارد، تعداد بازيکنان معمولاً ۵ نفر است، هر چند که با عده بيشتر نيز قابل انجام است.