لالا، لالا گل پونه گدا آمد در خونه
نونش داديم بدش آمد خودش رفت سگش آمد
لالا، لالا گلم باشى تو درمون دلم باشى
بمونى مونسم باشى بخوابى از سرم واشى
لالا، لالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش
لالا، لالا گل فندق ننه‌ات رفته کمر بسه
لالا، لالا گل زيره چرا خوابت نمى‌گيره؟


که مادر قربونت ميره


***


دس دسى باباش مياد صداى کفش پاش مياد
دس دسى ننه‌اش مياد با هر دو تا ممه‌اش مياد
دس سى عموش مياد با جيب پر ليموش مياد
دس دسى دس دس و دس گربه منديلشو مى‌بس


خونهٔ قاضى ور ميجس


قاضى خندش مى‌گرفت باد زير دندش مى‌گرف


***


کلاغه مى‌گه: غارغار چاشت‌بندى قلمکار
پسر کسى ميره سرکار؟ (نچ) حالا زوده (نچ) حالا زوده


***


بهرام خان قندى اسبت و کجا مى‌بندي؟
زير درخت آلو داغت نبينه خالو


***


بهرام خان درشتى ديشب کجا مى‌گشتي؟
زير درخت نرگس داغت و نبينم هرگس


***


قربونت مى‌رم يه وقتى اون وقت که روى تختى
قربونت برم چى مى‌شه؟ انار طاقچه مى‌شه


مى‌افته پاره مى‌شه


آبش پياله مى‌شه خوراک خاله مى‌شه


***


به قربون سرت تو شيکر بار خر تو
خودم خر تو مى‌رونم به منزل مى‌رسونم


***


من قربون و من قربون مرغ جوجه‌دار قربون
اشتر با قطار قربون ديگ حلقه‌دار قربون
تا يه با باباش قربون خواهر شوهراش قربون


***


قربون سرت سرها کوچه‌ها نرى تنها
بچه‌هاى کوچه دزن گردن طلاتو مى‌دزن


***


خانوم خانوما ممى‌زام خانوم دخترا مى‌زام
چرا نزام يه دخترى سوار بشم بر استرى
جلو بيفته نوکرى پس بروين، پيش بيائين


مار خانوم آمده؟


***


چرا بزام يه پسرى تا بشينم پشت درى
هى بکشم جور خرى سوار بشم کره‌خري!
جلو بيفته مهترى از در که تو بيام بگن:


مزوري، حيله‌گري، جادوگري؟


***


چه دخترى چه چيزي! دست مى‌کنه تو ديزى
گوشتاشو در مياره نخوداشو جا مى‌ذاره


***


به کس کسانش نمى‌دم به راه دورش نمى‌دم
به مرد پيرش نمى‌دم شا بياد با لشگرش
براى پسر بزرگترش آيا بدم آيا ندم!


***
خاله خاله جون بله خاله جون
مرغه کجاس؟ تو زنبيل
چن تا نخ داره؟ يه غربيل
تخما چتو شد؟ حنا شد
حناش کجاس؟ دس عروس
عروس کجاس؟ توى حمومه


آب خموم ديگه تمومه


***


آب حموم چتو شد؟ آب حموم و شتر خورد
شتره کجاس؟ پاى چناره
چى‌چى مى‌خوره؟ بلگ چنار


***


تو که ماه بلند در هوائى منم ستاره مى‌شم دورت و مى‌گيرم
تو که ستاره مى‌شى دورم و مى‌گيرى منم ابر مى‌شم رو تو مى‌گيرم
تو که ابرى مى‌شى رومو مى‌گيرى منم بارون مى‌شم تن‌تن مى‌بارم
تو که بارون مى‌شى تن‌تن مى‌بارى منم سبزه مى‌شم سر در ميارم
تو که سبزه مى‌شى سر در ميارى من گل مى‌شم پهلوت مى‌شينم
تو که گل مى‌شى پهلوم مى‌شينى منم بلبل مى‌شم چه‌چه مى‌خونم


***


شيشم شيشهٔ عمره پنجم پنجهٔ شيره
چارم چارپايه داره سرم سه نهر آبه
دوم دو زلف ياره يکم يک گل خاره


***


اين شيش تار و قليه کنيم توى طبقه نقره کنيم
ببريم پهلوى يار او بخوره ما چه کنيم


***


آب اومد، آب اومد کدوم آب؟
همون که تش خاموش کرد کدوم تش؟
همون که چوب سوزونده کدوم چوب؟
همون که شگ رو کشته کدوم سگ؟
همون که مرغ و خورده کدوم مرغ؟
اون مرغ زرد پاکوتا سينه سرخ دم طلا
سياه و سفيد گل باقلا صد تمن دادن ندادمش!
اون سگه مفتى بردش سرپا نشس و خوردش


***


ديشب نبودى خونه دز رفته بالاخونه
کک برده و مک برده يه جفت توله سگ برده
داماد با لحاف برده عروس با دشک برده