به‌موجب روايات در شش گاهنبار به ترتيب شش مرحله آفرينش از سوى اهورامزدا انجام يافته است.


خداوند آفرينش اين جهان را در شش هنگام به انجام رسانيد، پس مردمان راست که در اين هنگام‌ها گاهنبار کنند و آفرين گويند و ميزدها ـ FRUDOG خوراک‌هاى ويژه و غيرمايع) سازند و خداى را ستايش کنند و سپاس به‌جاى آورند.

نخستين گاهنبار

در ارديبهشت‌ماه بود پنج روز از خود روز تا دى به مهر روز، در اين هنگام پرودگار آسمان داد.و چون مردم در اين پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه (ثواب) و مزد باشد که کسى هزار ميش يا بره از براى روان خويش به ارزانيان (مستمندان) و درويشان و بينوايان داده باشد.

دومين گاهنبار

در تيرماه باشد پنج روز، از خور روز تا دى به مهر روز. در اين روز دادار هرمزد آب بيافريد. چون مردم در اين پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه بود که سى هزار گاو با گوساله به درويشان و بينوايان داده باشد.

سومين گاهنبار

در شهريور باشد، پنج روز ـ از اشتاد تا روز اينران. در اين هنگام دادار هرمزد زمين داد. چون مردم اين پننج روز گاهنبار کنند چندان کرفه باشد که سى هزار اسب با کره براى روان خويش به بينوايان داده باشد.

چهارمين گاهنبار

در مهرماه باشد، از اشتاد تا اينران روز، در اين هنگام دادار هرمزد از هرگونه گياه داد. چون مردم در اين پنج روز گاهنبار کنند و سازند چندان کرفه باشد که کسى هزار اشتر با کواده (بچه شتر) به اشوى خيرات داد از براى روان خويش به بينوايان.

پنجمين گاهنبار

در دى‌ماه باشد از مهر روز تا بهرام روز. و در اين گاه دادار هرمزد جانور داد و گاو و گوسفند بيافريد. چون مردم در اين پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه باشد که کسى هزار گاو هزار اسب به خيرات داد از براى روان خويش به ارزانيان.

ششمين گاهنبار

هم‌سپتمدم در انجام اسفندار ماه باشد از روز اهنود گاه تا روز و هيشتو ايشت‌گاه در اين هنگام دادار هرمزد مردم داد. چون مردم در اين پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه و مزد باشد که کسى سراسر جهان و آنچه در آن است به خيرات داده باشد از براى روان خود.