رودخانهٔ تاش يا شاهرود

رودخانهٔ شاهرود از کانون‌هاى آبگير شاه‌کوه و شاهوار سرچشمه گرفته و پس از آبيارى زمين بسطام و زير استاق، به سوى کوير نمک جارى مى‌شود.

رودخانهٔ گل رودبار

رودخانهٔ گل رودبار از ارتفاعات شمال شهميرزاد سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از غرب سمنان در دشت فرو مى‌رود.

رودخانهٔ کال‌شور

رودخانهٔ کال‌شور از کوه‌هاى شمال شرقى ميامى (کوه چاه‌بيد) سرچشمه مى‌گيرد و پس از گذشتن از شمال ميامى از زير پل ابريشم وارد کوير مى‌شود.

ساير رودخانه‌ها

از ديگر رودخانه‌هاى استان سمنان مى‌توان به رودخانهٔ احمد‌آباد، چشمه‌على دامغان، رودخانهٔ سفيدرود و حبله‌رود اشاره کرد.