در استان سمنان ۲۲۵،۰۰۰ هکتار جنگل طبيعى و ۶۶۲۶ هکتار جنگل دست‌کاشت وجود دارد که فقط حدود ۳ درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص مى‌دهد.


جنگل‌هاى طبيعى استان را مى‌توان به سه دستهٔ جنگل‌هاى پهن‌برگ که جنگل‌هاى حاشيهٔ شمالى استان و ادامهٔ جنگل‌هاى کوهستانى شمال کشور است، جنگل‌هاى اُرس، دامنه‌هاى جنوبى رشته‌کوه البرز که مساحتى حدود ۱۵۰،۰۰۰ هکتار دارند و در ارتفاع ۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مترى از سطح دريا قرار گرفته‌اند.


و جنگل‌هاى کويرى با مساحتى حدود ۲۵،۰۰۰ هکتار به‌صورت نيمه تراکم تاغ و گز در قسمت جنوبى و مرکزى استان قرار گرفته‌اند، تقسيم کرد.


جنگل‌هاى دست‌کاشت نيز با مساحتى حدود ۶۶۲۶ هکتار پارک‌هاى جنگلى و فضاهاى سبز در سطح استان سمنان را در برمى‌گيرد.