استان سمنان با مساحتى برابر ۹۵،۸۱۵ کيلومتر مربع، ۵۸ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و مساحت آن تقريباً ۴ برابر استان تهران است.


استان سمنان در عرض جغرافيائى ۳۴ درجه و ۱۷ دقيقه تا ۳۷ درجه و ۳۰ دقيقهٔ عرض شمالى و بين ۵۱ درجه و ۵۸ دقيقه تا ۵۷ درجه و ۵۸ دقيقهٔ طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد.


استان سمنان از شمال به استان گلستان و مازندران از جنوب به استان اصفهان، از غرب استان تهران و قم و از شرق به استان خراسان محدود است.