آرامگاه سلطان سيدعباس

در نزيکى ويرانه‌هاى شهر جرلگان آرامگاه سلطان سيدعباس فرزند حضرت امام موسى کاظم قرار دارد.

امامزاده يحيى

بناى امامزاده يحيى مقابل بازار شهر سبزوار واقع شده و ظاهراً از آثار سدهٔ ۶ هـ.ق است. به اعتقاد مردم منطقه امامزاده فرزند حضرت موسى‌بن‌جعفر است.

امامزاده حمزه

در ۶ کيلومترى شمال غربى شيروان امامزاده حمزه قرار دارد که ساختمان آن متعلق به دورهٔ غزنويان است. امامزاده حمزه از برادران حضرت امام رضا بوده است.

امامزاده محمدرضا

امامزاده محمدرضا (ع) در شهرستان شيروان واقع شده و از آثار دوران خوارزمشاهيان است و گنبد آن به سبک مغول ساخته شده است.

سيدمرتضى

امامزاده سيدمرتضى در ۵ کيلومترى شهر کاشمر واقع شده و داراى گلدسته‌ها و گنبد تازه‌سازى است.

امامزاده سلطان عابد

امامزاده سلطان عابد در شهرستان گناباد واقع شده و در اواخر دوران سلجوقى در کاخک ساخته شده است.