منار جنبان

دو منارهٔ تاريخى منار جنبان يکى از بناهاى تاريخى است که در ۷ کيلومترى غرب اصفان در کنار راه اصفهان به نجف‌آباد قرار دارد. نکتهٔ جالب دربارهٔ اين دو مناره اين است که با تکان دادن يکى از مناره‌ها، منارهٔ ديگر حرکت محسوس دارد و جالب‌تر اينکه تمامى ساختمان‌ لرزان مى‌شود.

منارهٔ سلجوقى

منارهٔ سلجوقى که يکى از بلندترين مناره‌هاى سدهٔ پنجم هجرى قمرى است در شهرستان گلپايگان واقع شده است. اين مناره داراى دو در است و پلکانى در آن واقع شده است.

ميله‌هاى سنگى

در شهرستان سميرم ۵ ميله که متعلق به دوران ساسانى با نوشته‌هاى پهلوى ساسانى است، قرار دارد.