مسجد شنبدى

مسجد شنبدى‌ها در محل شنبه‌ى‌ها در بوشهر واقع شده و مربوط به کازرونيان است. مسجد داراى تزئينات و کتيبه‌هائى از جنس کاشى است که توليَت آن با آقاى محمد ابراهيم (مذنب) بوده است.

مسجد شيخ سعدون

مسجد شيخ سعدون در شهر بوشهر به مسجدشاه و مسجد کوفى نيز معروف است و در محله ٔ شاه‌‌آباد قرار دارد. مؤسس مسجد شيخ سعد از اهالى عربستان بوده است.


مسجد جماعت

مسجد جماعت که مقبرهٔ خانوادگى متولى بزرگ به نام شيخ عبدالوهاب نيز در آن قرار دارد در شهر بوشهر واقع است و مربوط به اهل تسنن مى‌باشد.

مسجد فيل

مسجد فيل واقع در شهر بوشهر توسط يک نفر هندى ساخته شده که داراى فيلى بوده که با آن نمايش‌هائى مى‌داده است. بنابر اظهارات مردم محل آب مسجد فقط جهت نوشيدن وقف شده و حتى وضو گرفتن با آن منع شده است.

مسجد بردستان

مسجد بردستان در ميان گورستان قديمى بردستان شامل يک ساختمان مربع مستطيل و داراى يک ورودى محقّر و شبستانى وسيع است و در شهرستان دير واقع شده است.


شبستان، بادگيرى به سبک جنوب ايرانى ساخته شده که درون شبستان را خنک نگه‌مى‌دارد.

کليساى ظهور مسيح

کليساى ظهور مسيح واقع در شهر بوشهر نمونهٔ جالبى از صنعت معمارى ايران است، پنجره‌هاى اين کليسا داراى شيشه‌هاى الوان ايرانى است.

کليسا و صومعهٔ نسطوريان

کليسا و صومعهٔ نسطوريان مسيحيان ايرانى عهد ساسانى در غرب جزيره خارک واقع است.


بر مدخل مقبره‌هاى مسيحى موجود در جزيرهٔ خارک صليبى ساده به شکل صليب نستورى نقر کرده‌اند که نشان مى‌دهد در دوران ساسانيان جماعت بزرگى از نسطورى‌ها در خارک مى‌زيسته‌اند.


ايران در سدهٔ دوم ميلادى شش يا هفت اسقف‌نشين داشت و در سدهٔ سوم ميلادى مرکز مهم مسيحيان ايران، شهر ”ريشهر“ در حدود ۱۰ کيلومترى بوشهر بود که با کشتى بيش از سه يا چهار ساعت با خارک فاصله نداشت.