در استان بوشهر چهار منطقه حفاظت شده وجود دارد که شرايط طبيعى اين مناطق چون کوهستان، دريا، رود، جنگل و بيشه‌زار، مناطق مساعدى براى زندگى جانورى و گياهى فراهم کرده است.

منطقهٔ حفاظت شدهٔ مُند

منطقهٔ حفاظت شدهٔ مند به لحاظ حفاظت و تکثير برخى از حيوانات داراى اهميت است و طبق آمار حدود ۶۰۰-۷۰۰ رأس آهو و قاراکل زندگى مى‌کنند.

منطقهٔ حفاظت شدهٔ ناى‌بند

منطقهٔ حفاظت شدهٔ ناى‌بند داراى تنوع جانوران وحشى است و شامل ميش، قوچ، کل، بز وحشي، آهو، جبير و پلنگ است.

منطقهٔ حفاظت شدهٔ تالاب حلّه

منطقهٔ حفاظت شدهٔ تالاب حلّه که محل زندگى انواع پرندهٔ آبزى مهاجر است در محل تلاقى دو رودخانهٔ شاپور و دالکى قرار دارد.