آب‌انبار قوام

آب‌انبار قوام در بوشهر با ۱۵۰ سال عمر از مصالح محلى در زمان قاجار ساخته شده که اسکلت اصلى و طاق آن از سنگ رسوبى مقاوم با سر دهانهٔ ستون‌بندى و چهار طاق پوشيده شده است. ۲ متر آب‌انبار خارج از زمين و ۶۰/۲ متر آن زير زمين قرار دارد.