گورستان شغاب

در ده کيلومترى بوشهر محوطه‌اى با وسعت حدود ۱۰ هکتار در ساحل خليج‌فارس واقع است. اشياء به‌دست آمده از از اين محوطه شامل خمرهٔ سفالى عيلامى قيراندود شده، مهرۀ عقيق تزئيني، تابوت‌هاى سنگى و سفال‌هاى فيروزه‌فام ساسانى مى‌باشد.

گورستان خارک

در قسمت شرقى جزيرهٔ خارک گورستان‌هاى بزرگى وجود دارد. قبرستان‌ها ميان پشته‌اى که جزيره را به دو نيم کرده و محلات مسکونى گسترده شده‌اند. باستان‌شناسان قبرهائى را شناسائى کرده‌اند که احتمال دارد مربوط به اواخر دورهٔ ساسانى بوده و همه آنها در دل سنگ کنده شده‌اند در قبرهاى زنان شيشه‌هائى کوچک بوده که احتمالاً در آن عطر مى‌ريخته‌اند و جواهرات کم‌ارزشى مانند حلقهٔ انگشترى يا آينه‌هاى مفرغى در اين آرامگاه‌ها نهاده مى‌شده است.