ساخت ارتش

زامبيا از نيروى نظامى قابل توجهى برخوردار نيست چرا که هيچ‌گاه به‌طور جدى از سوى همسايگان خود مورد تهديد واقع نشده است. ويژگى نيروهاى مسلح اين کشور عبارتند از:


- بومى و سياه پوست هستند

- غيرسياسى هستند و حق عضويت در احزاب مختلف را ندارند.

- هدف اصلى آنها مبارزه با عوامل آفريقاى جنوبى که در مرزها براى بى‌ثبات کردن زامبيا فعاليت مى‌نمودند، بوده است.


نيروى هوائى زامبيا نيز محدود است و به دليل عدم برخوردارى از راه‌هاى دريائي، زامبيا فاقد نيروى دريائى مى‌باشد. در اين کشور خدمت زير پرچم اجبارى است و مدت آن دو سال مى‌باشد. ارتش زامبيا از امور سياسى بيگانه است و اصلى ترين دليل اين امر، بافت انگليسى ارتش مى‌باشد. نقش ارتش در برنامه‌هاى توسعه اقتصادى زامبيا ناچيز بوده است. در اين کشور فرماندهان نظامى توسط رئيس جمهور منصوب مى‌شوند و رئيس جمهور فرمانده کل نيروهاى مسلح مى‌باشد.

تشکيلات ارتش و ادوات نظامى

- کل پرسنل ارتش ۲۴،۰۰۰ نفر مى‌باشد.


- کل پرسنل نيروى زمينى ۲۰،۰۰۰ نفر است.


- ارتش زامبيا در ۳ تيپ متشکل شده و داراى ۹ گردان پياده و ۳ گردان احتياط مى‌باشد.


ديگر تشکيلات و ادوات عبارتند از:


- يک هنگ توپخانه


- يک هنگ مهندسى


- تجهيزات نيروى زمينى عبارتند از:

۱. ۳۰ تانک سبک از نوع PT-76


۲. ۱۰ تانک جنگى از نوع T-54 , T-55


۳. ۲۰ تانک چينى از نوع CH-59


- توپخانهٔ خود کششى:

۱. ۳۵ عراده ۷۶ ميلى‌مترى مدل M-1942


۲. ۱۸ عراده ۱۰۵ ميلى‌مترى مدل


۳. 25 عراده ۱۲۲ ميلى‌مترى مدل D-30


۴. ۱۸ عراده ۱۳۰ ميلى‌مترى مدل M-46


۵. نفربر شناسائى ۸۸ عراده از نوع BRDM-1/-2:


۶. نفربر زرهى ۱۳ عراده مدل BTR-60


۷. راکت پرتاب کننده ۵۰ عراده مدل BM-21 - ۱۲۲ ميلى‌مترى


- خمپاره انداز:

۱. ۵۵ عراده - ۸۱ ميلى‌مترى


۲. ۲۴ عراده - ۸۲ ميلى‌مترى


۳. ۱۴ عراده - ۱۲۰ ميلى‌مترى


- توپ‌هاى بدون عقب نشينى:

۱. ۱۲ عراده ، ۵۷ ميلى‌مترى از نوع M-18


۲. ۲۴ عراده، ۷۵ ميلى‌مترى از نوع M-20


۳. به تعداد استاندارد، ۸۴ ميلى‌مترى از نوع کارل گوستاو


- ضد هوائى:

۱. ۵۰ عراده ، ۲۰ ميلى‌مترى مدل M-55T


۲. ۴۰ عراده ، ۳۷ ميلى‌مترى مدل M-1439


۳. ۵۵ عراده، ۵۷ ميلى‌مترى مدل S-60


۴. 16 عراده، ۸۵ ميلى‌مترى مدل KS-12


۵. موشک زمين به هوا از نوع SA-7 تعداد نامشخص


۶. موشک ضدتانک از نوع AT-3 تعداد نامشخص


- نيروى هوائى:

کل پرسنل : ۴۰۰۰ نفر


۱. هواپيماى جنگنده:

- يک اسکادران با ۱۹ فروند ميگ ۲۱


- يک اسکادران با ۱۲ فروند جت چينى از نوع J-6T


۲. هواپيمائى آموزشى:

- ۱۲ فروند مدل GALEB-G-2


- ۱۶ فروند مدل MB-326GB


- ۸ فروند مدل SF-260MZ


- ۲ فروند مدل F.5T


- ۲ فروند مدل MIG-21U


۳. هليکوپتر:

- ۱ اسکادران با ۴ فروند مدل AB-505A


- ۱ اسکادران با ۵ فروند مدل AB-212


- ۱ اسکادران با ۱۲ فروند مدل MI8


۴. هليکوپتر ارتباطات: ۱۲ فروند مدل AB-47G


۵. موشک هوا به زمين: چند فروند مدل AT-3


۶. موشک زمين به هوا: چند فروند از نوع SA-3 GOA.


- نيروهاى شبه نظامى:

۱. نيروى پليس - مجموعاً ۷۰۰ نفر


۲. پليس شبه نظامى - مجموعاً ۷۰۰ نفر

عضويت در پيمان‌هاى نظامى

زامبيا از اعضاى هيچ‌يک از پيمان‌هاى نظامى نيست و پس از استقلال با هيچ کشورى وارد جنگ نشده است.