در سال‌هاى نخست قرن بيستم ميلادى مبلغان مسيحى جهت توجيه سياست‌هاى انگليس در منطقه فعاليت خود را آغاز کردند. فرقه هاى گوناگون مسيحيت مراکز تبليغى متعددى تشکيل دادند و غالب روستاهاى رودزياى شمالى را تحت پوشش خود قرار دادند. ديويد ليوينگستون (D.Livingstone) شاخص‌ترين مبلغ مسيحى با پوشش پزشک عمومى از سوى انجمن مبلغان لندن به آفريقا فرستاده شد. وى در ژوئن ۱۸۵۱ در سن سى و هشت سالگى به زامبيا آمد و از آن پس بيشتر عمر خود را در زامبيا سپرى کرد. ليوينگستون در طى سفر به مناطق گوناگون زامبيا تنها طبابت نمى‌کرد بلکه يک مبلغ مسيحي، جغرافيدان، گياه شناس، زيست شناس وتاريخ نگار نيز بود. وى هنگامى که در جهت جريان آب رودخانه زامبزى سفر مى‌کرد موفق به بازديد از آبشارى با عظمت در جنوب رودزيا شد که برآن نام ملکه انگليس ويکتوريا را نهاد. استان مجاور آبشار ويکتوريا نيز امروز به نام ليوينگستون ناميده شده است. اگرچه ليوينگستون به نام يک پزشک و محقق وارد آفريقا شد اما کار او در مقام يک مبلغ مذهبى تأثير ديرپائى داشته است. وى هرگز يک هيئت دائمى بنياد نکرد بلکه با شيوه‌اى نوين آموزش دينى را در کنار مراقبت‌هاى پزشکي، آموزش شيوه هاى کشاورزى و کمک‌هاى رفاهى اعمال نمود. شيوه ليوينگستون که يکى از علل اصلى نفوذ مسيحيت در جنوب آفريقا مى‌باشد، امروزه الگوى فعاليت‌هاى مسيحيت در اين قاره به شمار مى‌رود. پس از مرگ ليوينگستون در سال ۱۸۷۳ فعاليت ‌هاى تبليغى افزايش فراوانى يافت. کاتوليک‌هاى رومي، پروتستان‌ها و فرقه‌هاى مختلف مسيحى هريک ناحيه خاصى از زامبيا را حيطهٔ فعاليت خود قرار دادند.