نيروى دفاعى آفريقاى جنوبى (SADF) به چهار قسمت به قرار ذيل تقسيم مى‌شود:


۱. نيروى زمينى


۲. نيروى هوايى


۳. نيروى دريايى


۴. خدمات پزشکي


علاوه بر اين نيروها، هنگ‌هاى شناسايى و بخش فرماندهى نيز وجود دارد. رئيس نيروى دفاعى و نيروهاى خدماتى مربوطه، کارهاى پرسنلي، خبري، لجستيک، مالى و برنامه‌ريزى را انجام مى‌دهند. بجز نيروى دريايى که اکثراً داراى اعضاى دائمى است، نيروهاى در نيروى زمينى خيلى کمتر است.کل نيروهاى مسلح فعال آفريقاى جنوبى ۷۲،۴۰۰ نفر مى‌باشند. خدمت سربازى در اين کشور دو سال است. افراد پس از يکسال خدمت اجباري، يکسال ديگر را در نيروى انتظامى سپرى مى‌کنند. مدت آموزش اين سربازان نبايستى بيش از ۲ ماه باشد.