دولت آفريقاى جنوبى با اتخاذ سياست آپارتايد باعث شد تا افکار عمومى بين‌المللى را جهت در انزوا قرار دادن اين کشور عليه خود بسيج نمايد و براى ساليان متمادى از صحنهٔ بين‌المللى کنار رود. اين کشور از سال ۱۹۷۴ در جلسات مجمع شرکت نکرد و از آن سال به بعد مورد محاصرهٔ بين‌المللى در تمامى زمينه‌ها قرار گرفت. بهرحال محاصرهٔ همه جانبه و عدم مشارکت در مجامع بين‌المللى و فشارهاى دورنى و تحولانى که در جهان رخ داد دست بدست هم داده اين کشور را وادار کرد تا به خواست جامعهٔ جهانى که همان کنار گذاشتن سياست آپارتايد بود تن در دهد. در همين رابطه با روى کارآمدن آقاى دکلرک در سال ۱۹۸۹ اصلاحاتى جهت محو آپارتايد آغاز گرديد و نهايتاً باعث شد تا آپارتايد براى هميشه از صحنهٔ سياسى آفريقاى جنوبى زدوده شود و با بيش از سه قرن حاکميت سفيدپوستان براين کشور، يک حکومت مردمى بر سرکار آيد. با توجه به وضعيت جديد، آفريقاى‌جنوبى پس از يک دوره طولانى با عضويت مجدد در سازمان ملل جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا، کامنولث و غيره بار ديگر به صحنهٔ بين‌المللى بازگشت.


آفريقاى جنوبى تا زمان شروع اصطلاحات دمکراتيک به منظور محو آپارتايد در اين کشور (۱۹۹۰)، صرفاً در ۴۳ کشور جهان نمايندگى داشت با برگزارى انتخابات غيرنژادى کليهٔ تحريم‌هاى اعمال شده عليه اين کشور لغو گرديد و آفريقاى جنوبى توانست بعداز ده‌ها سال انزوا بار ديگر به صحنهٔ بين‌المللى باز گردد. از آن زمان تاکنون تعداد نمايندگى‌هاى اين کشور در ساير کشورهاى جهان رو به فزونى نهاده و در حال حاضر کمتر کشوريست که با آفريقاى جنوبى رابطه نداشته باشد.