در سال ۱۶۶۲ فقط ۲۵۰ نفر سفيدپوست در کيپ وجود داشت که نيمى از آنها از مستخدمان کمپانى هلندى بودند. از سال ۱۶۷۹ بتدريج شمار مهاجران سفيدپوست و برده‌هاى کيپ افزايش يافت، به‌طورى که در سال ۱۷۰۷ شمار سفيدپوستان بدون احتساب مستخدمان مپانى هلندى به ۱۷۷۹ نفر زن و مرد و تعداد برده‌ها به ۱۱۰۷ نفر رسيد. اين مهاجران اکثراً هلندى و يا آلمانى و در حدود ۲۰۰ نفر فرانسوى بودند.


با افزايش جمعيت، زمين‌هاى مورد سکنى نيز وسعت يافت. در سال ۱۶۸۵ يکنفر مأمور براى ادارهٔ امور محلى اين مناطق به استلن‌بوش (Stellen Bosch) فرستاده شد که در مسائل کوچک حقوقى و عمومى دخالت مى‌کرد و حق قضاوت نيز داشت. درآن زمان تقريباً تمام کارکنان کمپانى در کيپ‌اون مى‌زيستند و مقر شوراى سياسى مرکب از فرماندار و رؤساى زير دستش مقررات لازم را تعيين و صادر مى‌کردند. ساکنان آزاد کيپ از همان ابتدا از سياست تجارى کمپانى هلندى و قوانين و مقرراتى که قائل به بعضى محدوديت‌ها و ماليات‌هايى در امر دادوستد بود ناراضى بودند.