زبان

برطبق قانون اساسى موقت و جديد آفريقاى جنوبى يازده زبان اقوام مختلف اين کشور برسميت شناخته شده است که هر زبان در مناطق سکونت قوم مربوطه از اولويت برخوردار خواهد بود. عمده‌ترين اين زبان‌ها عبارتند از انگليسي، آفريکانس (زبان ويژه اقوام سفيد هلندي)، زولو، تسوانا و سوتو (زبان‌هاى اقوام سياه). اضافه گرديده است.