۱. براى شروع فعاليت جديد تجارى در آفريقاى‌جنوبى توسط خارجيان اخذ هيچگونه تأييديه دولتى لازم نبوده، مگر مقررات مربوط به کنترل ارز.


۲. هيچگونه محدوديتى در زمينه نوع، ميزان و مکان سرمايه‌گذارى خارجى وجود ندارد.


۳. براى شروع يک فعاليت تجارى در آفريقاى‌جنوبى لازم است:


الف - يک مشاور حقوقى يا حسابدار تعيين کرد.


ب - شرکت ظرف ۲۱ روز به ثبت برسد.


ج - مجوز فعاليت جارى يا صنعتى اخذ گردد.


د - نزد اداره ماليات ثبت نام گردد.


هـ - استانداردها و مشخصات فنى تعيين گردند.


۴. منابع مالى خارجى به آفريقاى‌جنوبى منتقل و به پول رايج اين کشور تبديل گردد.


۵. مکان فعاليت اقتصادى تعيين شود.


۶. براى کارکنان خارجى درخواست اجازه کار و اقامت شود.


۷. در مورد درخواست استفاده از مشوق‌هاى صادراتى و سرمايه‌گذارى‌ اقدام شود.


۸. براى واردات، مجوز واردات اخذ و عوارض وارداتى قابل پرداخت مشخص شود.


۹. براى صادرات، بعنوان يک صادرکننده ثبت نام کرده و مجوز صادرات اخذ شود.


۱۰. براى پرداخت‌هاى خارجي، انطباق با مقررات کنترل ارز در نظر گرفته شود.


(Doubre, op.cit, P.35)