کشور فيليپين داراى نيروهاى نظامى در سه بخش تحت عنوان نيروى زميني، نيروى دريائى و نيروى هوائى است. با توجه به‌موقعيت دريائى اين کشور، نيروى دريائى آن شامل دو بخش گارد ساحلى و نيروى نظامى دريائى مى‌باشد.سن ورود به‌مشاغل نظامى در اين کشور ۲۰ سال مى‌باشد. براساس آمار سال ۱۹۹۸، بودجه نظامى فيليپين ۹۹۵ ميليون دلار بوده که ۵/۱ درصد از توليد ناخالص ملى را تشکيل مى‌دهد.


طبق آخرين آمارهاى ارائه شده، تعداد نيروهاى مسلح فيليپين ۱۰۶،۵۰۰ نفر است که از اين تعداد، ۶۸،۰۰۰ در نيروى زميني، ۲۳،۰۰۰ در نيروى دريائى و ۱۵،۵۰۰ در نيروى هوائى اين کشور مشغول خدمت مى‌باشند.