فيليپين با اکثر کشورهاى قاره آمريکا داراى روابط سياسى و با برخى از آنها داراى مناسبات اقتصادى و بازرگانى است.

کانادا

روابط اين کشور با کانادا گرم و دوستانه است و در زمينه به‌کارگيرى تکنولوژى هسته‌اى همکارى‌هائى ميان دو کشور وجود دارد. در زمينه مبادلات اقتصادى و بازرگانى نيز در سال‌هاى اخير مناسبات دو کشور توسعه يافته است.

پاناما

يک هيئت عالى‌رتبه پانامائى به رياست معاون رئيس‌جمهور آن کشور، از ۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۰۰ از فيليپين بازديد نموده و در خصوص موضوعات مورد علاقه طرف پانامائى و تجربه فيليپين در تبديل پايگاه‌هاى نظامى سابق آمريکا به منطقه ويژه اقتصادى بحث و گفتگو گرديد.

کوبا

وزير امور خارجه فيليپين در حايه اجلاس سران گروه ۷۷ در سال ۲۰۰۰ در هاوانا با فيدل کاسترو و وزير خارجه کوبا بحث و تبادل‌نظر نمود. وزراء خارجه کوبا و فيليپين يادداشت تفاهمى را در خصوص رسمى نمودن مشورت‌هاى وزارت ‌امور خارجه، دو کشور به امضاء رساندند.


همچنين فيليپين با برخى از کشورهاى آمريکائى لاتين مانند پرو، پاناما، مکزيک، برزيل و آرژانتين نيز داراى مناسبات حسنه ديپلماتيک مى‌باشد.