ميزان جمعيت و ترکيب آن

طبق آمارهاى منتشره جمعيت فيليپين در سال ۱۹۸۷ برابر ۴/۵۷ ميليون نفر تخمين زده شده است. با ميانيگين رشد ساليانه در حدود ۴/۲ درصد در سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۰ جمعيت اين کشور طى سرشمارى سال ۱۹۹۵ به ۶۸،۶۱۶،۵۳۶نفر اعلام شده است و بر طبق آخرين آمارهاى ارائه شده در سال ۲۰۰۰، جمعيت اين کشور بيش از ۷۸ ميليون نفر مى‌باشد. که بر اين اساس نرخ رشد جمعيت ۳/۲ مى‌باشد.

جدول ساختار سنى جمعيت به تفکيک جنس

گروه سنى مردان زنان
زير ۱۴ سال ۱۵،۳۴۴،۵۵۵ ۱۴،۸۰۷،۳۲۰
۱۵ تا ۶۴ سال ۲۳،۷۷۷،۲۴۵ ۲۴،۲۸ܡ�۵۶۵
۶۵ سال به بالا ۱،۳۱۲،۶۴۶ ۱،۶۳۲،۳۱۳


در سپتامبر ۱۹۹۵ ميانگين جمعيت ۲۲۸،۷ نفر در هر کيلومتر مربع برآورد شده بود که تقريباً دو برابر متوسط در جنوب شرقى آسيا مى‌باشد و در منطقه، تنها سنگاپور از آن تجاوز کرده است.


کمبود زمين‌هاى پست به‌ اين معنى است که بخش بزرگ‌ترى از جمعيت تقريباً در منطقه کوچکى متمرکز شده است و به‌ويژه در زمين‌هاى پست لوزان فشار ناشى از جمعيت به يک مشکل جدى تبديل شده است.


اکثريت جمعيت در روستاها به‌سر مى‌برند. هر چند در سال‌هاى اخير گرايش به شهرنشينى افزايش يافته و برابر آمارهاى رسمى حدود ۴۰ درصد از جمعيت اين کشور در شهرها زندگى مى‌کنند.


از نظر توزيع سنى جمعيت برابر آمارهاى موجود حدود ۳۷ درصد کمتر از ۱۴ سال و ۵۹ درصد جمعيت در گروه سنى کار، بين ۱۵ الى ۶۴ سال و ۴ درصد جمعيت نيز در بالاى ۶۵ سال قرار دارند.


بر اساس آمار سال ۲۰۰۰، اميد به زندگى در مردان تا سن ۶۴ سالگى بوده و در زنان نيز اين رقم به ۷۰ سال مى‌رسد.

جدول جمعيت مناطق در سرشمارى سال ۱۹۹۵

نام مناطق منطقه (کيلومتر مربع) جمعيت (هزارنفر) تراکم (نفر در کيلومتر)
منطقهٔ پايتخت ۶۳۶/۵ ۹۵۵۴ ۱۴۸۶۴/۸
ايوکوس ۱۲۸۴۰/۲ ۳۸۰۴ ۲۹۶/۲
دره کاگايان ۲۶۸۳۷/۸ ۲۵۳۶ ۹۵/۵
لوزان مرکزى ۱۸۲۳۰/۸ ۶۹۳۳ ۳۸۵/۳
تاگالوگ جنوبى ۴۶۹۲۴/۵ ۹۹۴۴ ۲۱۱/۹
بيکول ۱۷۶۳۲/۵ ۴۳۲۵ ۲۴۵/۳
ويساساياس غربى ۲۰۲۲۳/۲ ۵۷۷۷ ۲۸۵/۷
ويساساياس مرکزى ۱۴۹۵۱/۵ ۵۰۱۵ ۳۳۵/۴
ميندانائو غربى ۱۵۹۹۷/۳ ۲۷۹۵ ۱۷۴/۷
ميندانائو شمالى ۱۴۰۳۳/۵ ۲۴۸۳ ۱۷۷/۵
ميندانائو جنوبى ۲۷۱۴۰/۷ ۴۶۰۴ ۱۶۹/۶
ميندانائو مرکزى ۱۴۳۷۲/۷ ۲۳۶۰ ۱۶۴/۲
منطقه کرديلرا ۱۸۲۹۳/۷ ۱۲۵۵ ۶۸/۶
منطقهٔ ميندانائو ۱۱۶۰۸/۳ ۲۰۲۱ ۱۷۴/۱
کاراگا ۱۸۸۴۷/۵ ۱۹۴۳ ۱۰۱/۱
مجموع ۳۰۰۰۰۰/۳ ۶۸،۶۱۴ ۲۲۸/۷

جدول جمعيت شهرهاى اصلى در سرشمارى سال ۱۹۹۵

نام شهر جمعيت نام شهر نجمعيت
مانيل ۱،۶۵۴،۷۶۱ مونتين لوپا ۳۹۹،۸۴۶
کويرون ۱،۹۸۹،۴۱۹ ايليلو ۴۳۴،۵۳۹
کالوکن ۱،۰۲۳،۱۵۹ مانداليونگ ۲۸۶،۸۷۰
داوائو ۱،۰۰۶،۸۴۰ ايليگان ۲۷۳،۰۰۴
سيبو ۶۶۲،۲۹۹ بوتان ۲۴۷،۰۷۴
زامبوانگا ۵۱۱،۱۳۹ آنجلس ۲۳۴،۰۱۱
ماکاتى ۴۸۴،۱۷۶ باتانگاس ۲۱۱،۸۷۹
پاسيگ ۴۷۱،۰۷۵ سن پابلو ۲۰۱،۰۳۳
کاگاياندى ارو ۴۲۸،۳۱۴ الونگاپو ۱۸۳،۷۵۷
پاساى ۴۰۸،۶۱۰ باتانگاس ۱۷۹،۷۵۷
باکولود ۴۰۲،۳۴۵ کاباناتوان ۲۰۱،۰۳۳