کشاورزى و ماهيگيرى

اقتصاد فيليپين به‌طور عمده متکى برکشاورزي، ماهيگيرى و جنگلدارى است. حدود يک سوم توليد ناخالص داخلى از اين بخش تأمين مى‌شود و بيش از نيمى از نيروى کار کشور در اين بخش فعاليت مى‌نمايند. عليرغم تلاش دولت فليپين براى توسعه فعاليت‌هاى صنعتى و خدماتي، هنوز اين‌گونه فعاليت‌‌ها يک چهارم توليد ناخالص داخلى را تشکيل مى‌دهند و در مقايسه با بخش کشاورزى يک پنجم نيروى کار را در اختيار دارند.


مهم‌ترين منطقه توليد محصولات کشاورزى زمين‌هاى پست مرکزى جزيره لوزان مى‌باشد. برنج مهم‌ترين محصول کشاورزى فيليپين است ولى در مقايسه با ساير کشورهاى جنوب شرق آسيا ميزان توليد آن چندان زياد نيست. در بعضى از جزاير ذرت محصول اصلى مى‌باشد و ساير محصولات کشاورزى را نارگيل، شکر، موز و آناناس تشکيل مى‌دهند.

جدول ميزان توليد محصولات کشاورزى (هزار تن)

نوع محصول ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
برنج ۱۰،۵۳۸ ۱۰،۵۴۱ ۱/۲۸۴
ذرت ۴۵۱۹ ۴۳۲۴ ۴۱۵۱
سيب‌ زمينى ۶۵ ۶۴ ۶۵
سيب‌ زمينى شيرين ۵۹۳ ۵۷۹ ۵۹۵
مانيوک ۱۸۹۲ ۱۹۵۷ ۱۹۵۷
سيب زمينى هندى ۳۰ ۳۲ ۳۲
تارو ۱۱۵ ۱۱۷ ۱۱۷
حبوبات ۳۸ ۳۹ ۴۰
بادام زميني ۳۸ ۳۷ ۳۴
دانه‌هاى کوچک ۷ ۷ ۷
نارگيل ۱۱،۲۰۷ ۱۲،۱۸۳ ۱۰،۰۰۰
نارگيل خشک ۱۸۸۶ ۲۶۵۷ ۱۸۰۰
سبزيجات ۴۴۶۳ ۴۷۰۱ ۵۰۱۴
نيشکر ۲۸،۰۰۰ ۲۶،۰۰۰ ۲۶،۰۰۰
انبه ۳۶۶ ۴۲۸ ۴۸۰
آناناس ۱۳۳۵ ۱۴۶۹ ۱۴۷۷
موز و بالنگ ۳۲۸۳ ۳۳۰۴ ۳۲۹۲
سويا ۵ ۵ ۵
کنف مانيلى ۶۶/۴ ۶۴/۸ ۸۰۹
سير ۱۶ ۱۷ ۲۰
قهوه ۱۶۳ ۱۶۱ ۱۴۹
دانه کاکائو ۸ ۷ ۷
تنباکو ۵۷ ۶۴ ۶۵
کائوچو ۱۹۴ ۲۰۰ ۲۰۷


با توجه به‌وسعت پوشش جنگل در اين کشور، توليد محصولات جنگلى نسبتاً خوب بوده و يکى از اقلام عمده صادراتى فيليپين را تشکيل مى‌دهد.

جدول محصولات جنگلى (هزار متر مربع)

نوع محصول ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
تير چوبي، الوار تخته، چوب روکش ۸۰۷ ۵۸۹ ۲۹۰
چوب نرم ۱۴۹ ۱۶۷ ۳۳۹
ديگر چوب‌هاى صنعتى ۲۶۶۲ ۲۷۲۰ ۲۷۶۵
چوب روغنى ۳۵،۹۰۰ ۳۶،۶۷۰ ۳۷،۲۸۰
مجموع ۳۹،۵۱۸ ۴۰،۱۴۶ ۴۰،۶۷۴

جدول پرورش دام (هزار رأس)

نوع دام ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
گاو و گوسفند ۱۹۳۶ ۲۰۲۱ ۲۱۲۸
خوک ۸۲۲۷ ۸۹۴۱ ۹۰۲۶
بوفالو ۲۵۶۰ ۲۷۰۸ ۲۸۴۱
اسب ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰
بز ۵۹۹۵ ۶۱۹۵ ۶۴۰۰
گوسفند ۳۰ ۳۰ ۳۰
مرغ ۹۳ ۹۶ ۱۱۶
غاز ۱۰ ۱۰ ۱۰

جدول توليد محصولات دامى (هزار تن)

نوع محصول ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶
گوشت گاو و گوساله ۹۰ ۱۱۰ ۱۱۰
گوشت بوفالو ۴۶ ۴۴ ۴۴
گوشت خوک ۹۹۷ ۱۰۵۰ ۱۰۹۵
گوشت طيور ۳۸۰ ۴۰۳ ۴۰۳
شير گاو ۱۶ ۱۷ ۱۷
شير بوفالو ۱۶ ۱۶ ۱۶
تخم‌ مرغ ۲۹۲ ۳۰۵ ۳۰۵
تخم ديگر پرندگان ۵۸ ۶۰ ۶۰
پوست گاو و بوفالو ۱۷ ۱۸ ۱۸

جدول محصولات عمده کشاورزى (هزار هکتار)

نوع محصول سطح زير کشت
برنج ۳۴۰۲/۶
ذرت ۳۵۴۴/۷
نارگيل ۳۲۶۱/۵
نيشکر ۳۵۵/۹
موز ۳۳۰/۱
کنف (آباکا) ۱۶۱/۵
آناناس ۵۹/۵
تنباکو ۵۶/۵
جمع ۱۱،۱۷۲/۶

جدول ماهيگيرى (هزار تن)

نوع آبزى ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
تاليپيا ۱۲۰/۳ ۱۱۵/۹ ۱۰۶/۶
شير ماهى ۱۵۲/۲ ۱۶۲/۲ ۱۵۸/۴
ماهى استخوانى ۴۰/۱ ۳۴/۲ ۳۵/۵
ماهى پونى ۶۰/۲ ۵۹/۵ ۵۹/۱
ماهى خاردار ۴۱/۲ ۴۱/۲ ۳۸/۸
ماهى کوچک ۲۷۶/۰ ۲۳۶/۰ ۲۶۵/۶
ماهى بزرگ چشم ۳۳/۴ ۵۰/۳ ۴۳/۹
ماهى ساردين ۲۵۶/۷ ۲۵۹/۸ ۲۶۹/۷
ماهى آنچووى ۸۱/۴ ۶۷/۵ ۷۱/۵
ماهى تن ۱۱۰/۴ ۱۰۹/۹ ۸۸/۴
ماهى کاواکاوا ۲۶/۷ ۴۶/۲ ۵۴/۵
ماهى جهنده ۶۸/۱ ۸۴/۶ ۱۰۹/۵
ماهى زرد ۳۸/۲ ۶۴/۱ ۶۱/۲
ماهى ماکرل ۵۸/۰ ۵۹/۵ ۵۱/۴
ماهى‌هاى ديگر ۴۶۸/۲ ۴۷۳/۶ ۴۶۱/۵
سخت پوستان ۱۷۹/۶ ۱۷۳/۱ ۱۷۳/۹
نرم‌تنان آب‌هاى تازه ۱۳۶/۲ ۱۴۵/۸ ۱۲۰/۱
نرم‌تنان دريائى ۱۱۳/۶ ۹۳/۹ ۹۷/۰
ديگر آبزيان ۳/۳ ۱/۷ ۲/۶