براساس قانون اساسى پاکستان، اين کشور به چهار ايالت پنجاب، سند، بلوچستان و سرحد شمال غربى تقسيم مى‌شود که از نظر داخلى استقلال دارند. نواحى قبيله‌نشين توسط حکومت فدرال اداره مى‌شوند. وزراى اعظم يا سر وزيران هر ايالت در مقابل مجالس ايالتى خودشان مسئول خواهند بود. هر ايالت به چند بخش تقسيم مى‌شود که از طريق شوراهاى بخش اداره مى‌گردد. هر بخش نيز به چند ناحيه تقسيم مى‌گردد که شوراهاى ناحيه آن را اداره مى‌کنند. نواحى مختلف به تحصيل يا بخش‌هاى فرعى تقسيم مى‌شود و شوراهاى تحصيل اداره آن را بر عهده دارند. بخش‌هاى فرعى نيز به روستاها تقسيم مى‌شوند که شوراهاى متحد (دهستان) آن را اداره مى‌کنند.هر ايالت يک فرماندار و يک سروزير در رأس وزراى ايالت قرار دارد. کابينهٔ وى در مقابل مجلس ايالتى مسئول مى‌باشد. وزراى ايالتى از طرف مجلس ايالتى و احزاب اين مجالس تعيين مى‌شوند و فرمانداران از طرف رئيس جمهور منصوب مى‌شود.