منبع: Mini Facts About Norway 1990-91


کشور نروژ يکى از کشورهائى است که ناوگان وسيع بازرگانى دارد، نروژ از لحاظ عظمت ناوگان تجارى دريائى در مقام سوم جاى دارد. از اين رو، از راه حمل و نقل مواد اوليه و صنعتى درآمد سرشارى به دست مى‌آورد.


ناوگان بازرگانى نروژ در سال ۱۹۸۹، تعداد ۱۸۱ فروند تانکرهاى نفت‌کش در اختيار داشته که، ۶/۴۹ درصد کل کشتى‌ها را تشکيل مى‌داده است.

جدول ناوگان تجارى

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
تعداد کشتى‌ها ۱۵۳۲ ۱۷۷۷ ۱۸۸۶
محموله‌هاى جابجا شده (۱۰۰۰ تُن) ۱۲۹۲۱ ۲۰۲۲۲ ۲۳۶۰۷

جدول کشتيرانى بين‌المللى حمل بار (۱۰۰۰ متريک تُن)

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
بارگيري ۶۳۷۰۷ ۸۲۸۸۶ ۸۹۳۰۰
تخليه ۱۸۷۹۹ ۱۸۳۶۹ ۱۹۵۷۲

جدول ناوگان تجارى و انواع کشتى‌ها (۱۹۸۹)

درصد
ظرفيت (وزن خالص)
(۱۰۰۰ تُن)
تعداد
نفت‌کش ۴۹/۶ ۶۴۱۵ ۱۸۱
کشتى ويژه حمل گاز ۸/۷ ۱۱۲۴ ۴۹
کشتى ويژه حمل ماشين ۱۱/۹ ۱۵۴۴ ۲۷
کشتى فله‌بر ۱۶/۸ ۲۱۷۲ ۸۴
کشتى يخچال و فريزردار ۰/۶ ۸۰ ۱۹
کشتى مسافربري ۴/۷ ۶۰۷ ۴۲۳
کشتى ويژه حمل فرآورده‌هاى نفتي ۱/۰ ۱۲۶ ۱۱۵
کشتى باربرى (ساير محموله‌ها) ۶/۶ ۸۵۳ ۶۳۴
جمع ۱۰۰/۰ ۱۲۹۲۱ ۱۵۳۲

جدول ملوانان و کارکنان کشتى در ناوگان تجارى نروژ (۳۱ دسامبر)

زن مرد مجموع
۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
تجارت خارجي ۷۸۰ ۱۵۸۶۹ ۱۱۴۱۸ ۱۶۶۴۹
- نروژي ۵۷۸ ۸۰۰۱ ۸۷۱۵ ۸۵۷۹
- خارجي ۲۰۲ ۷۸۶۸ ۲۷۰۳ ۸۰۷۰
تجارت ملي ۸۲۲ ۶۸۵۶ ۷۸۲۱ ۷۶۷۸
- نروژي ۸۱۵ ۶۷۹۸ ۷۷۸۳ ۷۶۱۳
- خارجي ۷ ۵۸ ۳۸ ۶۵

جدول پرسنل خارجى در خدمت ناوگان تجارى نروژ

کشور - شهر درصد شمار افراد
۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸
 اروپا ۳۴ ۲۵ ۱۲۱۶ ۲۰۰۴
- دانمارک ۴ ۲ ۱۵۸ ۱۷۸
- پرتغال ۵ ۴ ۱۸۲ ۳۲۷
- اسپانيا ۴ ۵ ۱۶۰ ۴۱۲
- انگليس ۷ ۳/۵ ۲۴۷ ۲۸۳
- آلمان ۱ ۰/۵ ۵۰ ۴۲
 آفريقا ۰/۵ ۰/۲ ۱۹ ۱۹
 آمريکا ۱۲ ۱/۴ ۴۳۱ ۱۱۳
آسيا ۵۳ ۷۳ ۱۸۸۷ ۵۹۶۴
- فيليپين ۳۵ ۵۶ ۱۲۴۱ ۴۵۴۹
- هنگ‌کنگ ۰/۱ ۰/۲ ۴ ۱۷
- سنگاپور ۰/۳ ۰/۲ ۱۰ ۳
اقيانوسيه ۰/۳ ۰/۲ ۱۰ ۱۵
ساير مليت‌ها ۰/۲ ۰/۲ ۵ ۲۰
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۶۸ ۸۱۳۵