طول شبکه راه‌آهن نروژ طبق آخرين آمار ارائه شده، ۴۱۶۸ کيلومتر است، که ۲۴۲۲ کيلومتر آن در سال ۱۹۸۸ الکتريکى شد. در نروژ، ۵ مؤسسه کوچک خصوصي، مالکيت بعضى از خطوط راه‌آهن را برعهده دارند که خطوط تحت مالکيت آنها مجموعاً ۵۷ کيلومتر است که عبارتند از: کرودربانن (Kroderbanen) با ۲۶ کيلومتر، رودکن بانن (Rjukanbanen) با ۱۶ کيلومتر، استدسدالس بانن (Set esda is banen) با ۵ کيلومتر، تامس هاون بانن (Thamshavn banen) با ۶ کيلومتر، اورسکوگ هالندس بانن (Urskog-Hoiandsbanen) با ۳ و ۹ کيلومتر. راه‌آهن دولتى نروژ، نورجزاستيت بانر (Norwegian State Rail Ways) نام دارد که در سال ۱۸۴۵ تأسيس شد.دولت نروژ در سال ۱۹۹۳، برنامه‌اى جهت توسعه راه‌ها از طريق پارلمان به تصويب رساند. هزينه اجراء اين برنامه براى سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۴ حدود ۴۰ ميليارد کرون است.


شهر اسلو، دو ايستگاه خط آهن مرکزى دارد.

جدول راه‌آهن

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
شمار مسافرين (به هزار نفر) ۳۴۰۷۳ ۳۳۸۱۶ ۳۶۳۸۰
حمل بار و محموله (به هزار تن) ۲۲۷۵۰ ۲۳۶۶۳ ۲۱۵۴۳


در سال ۱۹۸۹، نروژ ۸۸۱۷۴ کيلومتر جاده داشته است، که از اين مقدار، ۲۶۰۷۳ کيلومتر آن، جاده‌هاى ملى است، ۷۴ کيلومتر آن شامل راه‌هاى ماشين‌رو و بزرگ‌راه‌هاى چهار بانده و ۲۶۲ کيلومتر، بزرگ‌راه‌هاى دو بانده مى‌باشد.


۵ خط تراموا، از ميان شهرها و از شرق به غرب کشيده شده است، حمل و نقل شهرى علاوه بر مترو و تراموا از طريق اتوبوس، تاکسى و موتورسيکلت صورت مى‌گيرد. در شهر اسلو، ۲۰ مسير اتوبوسراني، نقل و انتقالات شهرى را انجام مى‌دهند. اين اتوبوس‌ها، مسيرهاى داخلى محدوده‌هاى شهر اسلو را مى‌پيمايند، اتوبوس‌ها شماره‌هاى دو رقمى دارند که مشخص کننده مسير اتوبوس‌ها هستند. با بليط اسلو، مى‌توان با تمام ترن‌هاى محلى (NSB) خطوط راه‌آهن نروژ، و تمامى وسائل حمل و نقل عمومى در اسلو و نواحى تحت کنترل (Stor-oslo) آزادانه مسافرت نمود.


در برنامه توسعه راه‌ها که در سال ۱۹۹۳ به تصويب پارلمان رسيد، دولت جهت توسعه راه‌ها در سال‌هاى ۹۷-۱۹۹۴، حدود ۴۰ ميليارد کرون هزينه کرده است. در اين برنامه، تأکيد بيشتر، براى حمل و نقل کاميون‌هاى سنگين در نظر گرفته شد و توسعه راه‌هاى فرعى در اولويت دوم قرار گرفته است.


هدف از اجراء اين برنامه، پيوند بيشتر راه‌هاى نروژ به کشورهاى اروپائى مى‌باشد.

جدول عبور و مرور جاده‌اى (تعداد وسايل نقليه موتورى ثبت شده در ۳۱ دسامبر)

۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
اتومبيل سوارى (شامل تاکسي) ۱،۶۲۱،۹۵۵ ۱،۶۱۲،۶۷۴ ۱،۶۱۳،۰۳۷
اتوبوس ۱۹،۷۷۱ ۲۰،۱۹۹ ۲۱،۲۲۲
کاميون ۲۹۴،۱۰۲ ۳۰۰،۲۱۲ ۳۰۸،۲۹۹
موتورسيکلت ۱۶۹،۵۷۰ ۱۶۷،۹۰۸ ۱۶۷،۹۵۴
جمع ۲،۱۰۵،۳۹۸ ۲،۱۰۰،۹۹۳ ۲،۱۱۰،۵۱۲