واحدهاى پولى

۱ کرون (Krone) مساوى است با ۱۰۰ اوئره (Ore)

انواع پول‌هاى رايج نروژ

سکه‌هاى ۱۰ و ۵۰ اوئره، ۱، ۵ و ۱۰ کرون


اسکناس‌هاى ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کرون

جدول برابرى کرون با دلار و ليره استرلينگ طبق محاسبه ۳۱ دسامبر ۱۹۹۰

يک ليره استرلينگ معادل ۳۵/۱۱ کرون
يک دلار آمريکا معادل ۸۸/۵ کرون
۱۰۰۰ کرون نروژى برابر است با ۱۳/۸۸ ليره استرلينگ
۱۰۰۰ کرون نروژى برابر است با ۰۷/۱۷۰ دلار آمريکا

جدول متوسط نرخ تبديل ارز ( کرون نسبت به دلار )

سال
۱۹۸۷ ۷۳۷۵/۶ = ۱ دلار آمريکا
۱۹۸۸ ۵۱۷/۶ = ۱ دلار آمريکا
۱۹۸۹ ۹۰۴۵/۶ کرون = ۱ دلار آمريکا