رقم اصلى بودجه دولت نروژ از طريق ماليات‌هاى مختلف و عوارض، بويژه، ماليات بر خريد و فروش و ماليات بر دارائى تأمين مى‌شود. بيشترين ميزان بودجه دولت صرف بيمه‌هاى اجتماعى مى‌گردد که اين رقم در سال ۱۹۹۰، به ميزان ۱۱۶،۴۲۳،۱۷۵،۰۰۰ کرون رسيد، که معادل ۰۶/۳۵ درصد از کل بودجه بوده است. در سال ۱۹۹۰، کل درآمدهاى دولت معادل ۲۹۸،۲۰۵ ميليون کرون و کل مخارج دولت معادل ۳۳،۲۱۷ ميليون کرون بوده است. ولى اين ارقام در سال ۱۹۹۱ به ترتيب به ۳۵۶،۷۵۰ ميليون کرون و ۴۰۸،۰۱۰ ميليون کرون رسيد.


معادل ۵۹/۶ درصد از کل بودجهٔ سال ۱۹۹۰، به وزارت دفاع اختصاص يافت. سهم آموزش و پرورش، ۴۵/۶ درصد، بهداشت و امور اجتماعى ۸۲/۱ درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۹/۴ درصد و کشاورزى ۱۶/۴ درصد، از بودجه سال ۱۹۹۰ را تشکيل داده است.


در ۱۹۹۰ کسرى بودجهٔ نروژ، حدود ۳۴۰۱۲ ميليون کرون برآورد مى‌شود که معادل ۵ درصد توليد ناخالص داخلى بود.


در سپتامبر سال جاري، صندوق بين‌المللى پول، طى انتشار گزارشي، از سياست‌هاى مالى نروژ انتقاد نمود. اين صندوق، توصيه کرد جهت بهبود اوضاع مالى و کاهش کسرى بودجه و وابستگى به درآمدهاى نفتي، ميزان هزينه‌هاى عمومى خود را کاهش دهد. طبق اين گزارش، اوضاع مالى نروژ تا سال ۱۹۸۸ بسيار مناسب بوده است، زيرا عوايد درآمد نفت در بودجه‌هاى جارى اين کشور منظور نشده بود، اما از سال ۱۹۸۹، اين اوضاع به دليل کاهش ميزان بيکارى و نجات سيستم بانکى تغيير يافت. بر اساس همين گزارش، رشد اقتصادى اين کشور در سال‌هاى ۹۲-۱۹۹۱، به علت افزايش سريع قيمت نفت و گاز بوده است.

جدول بودجه ملى ۱۹۹۰

مخارج درصد (۱۰۰۰ کرون)
دربار و خانواده سلطنتي ۰/۰۱ ۴۷۰۶۰
مخارج دولت ۰/۰۲ ۵۴۶۶۰
پارلمان ۰/۱۴ ۴۷۹۷۲۹
دادگاه عالى (ديوان عالي) ۰/۰۰ ۱۴۴۲۹
وزارت امور خارجه ۲/۶۸ ۸۹۰۱۱۸۲
وزارت آموزش و پرورش ۶/۴۵ ۲۱۴۳۸۹۱۴
وزارت امور فرهنگى و کليسائي ۰/۶۹ ۲۲۸۰۲۴۴
وزارت دادگستري ۱/۷۹ ۵۹۵۴۶۲۰
وزارت دولت محلي ۱/۱۵ ۳۸۳۳۲۲۰
وزارت بهداشت و امور اجتماعي ۱/۸۰ ۶۰۵۰۰۴۸
وزارت صنايع ۰/۵۹ ۱۹۵۷۰۱۶
وزارت کشاورزي ۴/۱۶ ۱۳۸۰۸۷۲۷
وزارت ماهيگيرى و شيلات ۰/۷۲ ۲۳۸۲۵۸۶
وزارت حمل و نقل و ارتباطات ۴/۹۰ ۱۶۲۹۱۷۳۷
وزارت محيط‌زيست ۰/۶۲ ۲۰۶۱۲۲۳
وزارت خانواده ۳/۳۶ ۱۱۱۶۸۴۷۴
وزارت دارائي ۱۰/۵۷ ۳۵۱۰۷۰۸۷
وزارت دفاع ۶/۵۹ ۲۱۸۹۳۰۲۴
وزارت نفت و انرژي ۰/۳۵ ۱۱۴۴۹۰۰
وزارت کار و امور استخدامى دولتي ۲/۶۶ ۸۸۴۸۳۳۱
ساير مخارج ۳/۳۲ ۱۱۰۲۲۶۸۵
بانک‌هاى دولتي ۶/۴۷ ۲۱۴۹۴۰۰۲
فعاليت‌هاى نفتى دولت ۳/۰۲ ۱۰۰۲۵۰۰۰
سرمايه‌گذارى‌هاى دولتي ۲/۸۷ ۹۵۳۴۹۲۷
بيمه ۳۵/۰۶ ۱۱۶۴۲۳۱۷۵
جمع ۱۰۰/۰۰ ۳۳۲۲۱۷۰۰۰