دامدارى

اين کشور تا سال ۱۹۸۴ در زمينه دامدارى از رشد شايانى برخوردار نبوده است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ ميزان گوشت توليدى ۵۵ هزار کيلوگرم و توليد تخم مرغ بالغ بر يک ميليون عدد بوده است. بر پايه برنامه هفت ساله دولت (۹۳ - ۱۹۸۷) قرار بر اين بود که اين ميزان به ۱۷۰۰ هزار کيلوگرم گوشت و ۷ ميليون تخم مرغ برسد.

جدول دام‌هاى زنده (تخمين فائو، به هزار رأس، سال به سپتامبر مى‌يابد)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
اسب ۴۰ ۴۰ ۴۰
گاو ۶۲۹ ۵۴۵ ۵۰۰
خوک ۲،۶۷۴ ۱،۸۵۹ ۱،۶۰۰
گوسفند ۲۴۸ ۱۶۰ ۱۵۰
بز ۷۱۳ ۱،۰۷۷ ۱،۲۰۰


ماکيان ده ميليون در سال ۱۹۹۶، ۹ ميليون در سال ۱۹۹۷ و ۹ ميليون در سال ۱۹۹۸.

جدول فرآورده‌هاى دامى (تخمين فائو، به هزار متريک تن)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
گوشت گاو و گوساله ۲۲ ۱۹ ۱۸
گوشت بره و گوسفند ۱ ۱ ۱
گوشت بز ۳ ۵ ۵
گوشت خوک ۱۰۵ ۸۴ ۷۳
گوشت پرندگان و ماکيان ۲۱ ۱۸ ۱۸
شير گاو ۸۰ ۸۰ ۸۰
تخم مرغ ۹۱ ۷۵ ۷۵
ابريشم خام ۴ ۴ ۴
پوست دام ۳ ۳ ۳

انرژى

در اين کشور از نفت، زغال‌سنگ و انرژى هسته‌اى براى توليد برق و انرژى بهره گرفته مى‌شود. در حدود ۵/۱۲% از برق توليدى از راه نيروگاه‌هاى آبى تأمين مى‌شود. ميزان واردات نفت به اين کشور در سال بالغ بر ۴ ميليون تن مى‌باشد.

جدول انرژى

انرژى
الکتريسيته
ظرفيت (۱۹۸۸) ۹۵۰۰ هزار کيلووات
توليد (۱۹۸۸) ۵۳،۰۰۰ ميليون کيلووات
مصرف (۱۹۸۸) ۵۳،۰۰۰ ميليون کيلووات
مصرف سرانه ۲۵۵۰ کيلووات - ساعت
زغال‌سنگ
ذخيره (۱۹۸۸) ۶۰۰ ميليون متريک تن
توليد (۱۹۸۸) ۵۲،۵۰۰ هزار متريک تن
مصرف (۱۹۸۸) ۵۴،۹۵۰ هزار متريک تن
مصرف سرانه ۲/۶ متريک تن
گاز طبيعي
ذخيره (۱۹۹۰) نامشخص
توليد (۱۹۸۹) نامشخص
مصرف (۱۹۸۸) نامشخص
مصرف سرانه نامشخص
نفت خام
ذخيره (۱۹۹۰) نامشخص
توليد (۱۹۸۹) نامشخص
مصرف (۱۹۸۸) ۱۸ ميليون بشکه
مصرف سرانه ۰/۹ بشکه

جدول انرژى (۱۹۸۹)

واحد
توليد زغال‌سنگ ۱۰۰۰ تن ۴۳،۳۰۰
ظرفيت توليد الکتريسيته ۱۰۰۰ وات ۶۹۰۲
برق آبى ۱۰۰۰ کيلووات ۴۰۵۲
(حرارتي) ۱۰۰۰ کيلووات ۲۸۵
توليد نيروى برق ۱۰۰ ميليون کيلووات ۲۹۱/۷
برق آبي ۱۰۰ ميليون کيلووات ۱۴۲/۲
(حرارتي) ۱۰۰ ميليون کيلووات ۷۰
واردات نفت ۱۰۰۰ تن ۲۶۰۰

انرژى هسته‌اى

يک واکُنشگر هسته‌اى ۳۰ مگاواتى (MW) در يونگ‌بيون (Yongbyon) در شمال پيونگ يانگ به توليد انرژى برق مى‌پردازد.

کميته دولتى انرژى هسته‌اى (۱۹۹۱)

در سال ۱۹۵۲ بنياد‌گذارى شده و مرکز آن در پيونگ يانگ است (Choe Hak Kon).