ساختار نظامى و دفاعى

کتاب‌هائى که در خصوص دولت‌هاى کشورهاى در حال توسعه تحرير شده‌اند معمولاً اوراق قابل توجهى از آنها به نقش ارتش اختصاص يافته است، ولى مورد مالزى کاملاً استنثنائى است. در مالزي، نيروهاى نظامى هيچ نقشى در اقتصاد کشور ندارند. ويژگى عمده نيروهاى نظامى مالزى از قرار زير است:


- اولاً مالايائى هستند


- ثانياً غيرسياسى هستند


- ثالثاً آمادگى کافى براى برخورد در مقابل چريک‌هاى کمونيست داخلى را دارند.


نيروى هوائى و دريائى مالزى نسبتاً محدود است و افراد آن نسبت به نيروى زمينى از مهارت‌هاى تکنيکى بالاترى برخوردار هستند.


در ۱۹۸۱ تقريباً ۷۵% افسران و ۸۵% ديگر مقامات ارتش مالايائى بودند. افسران غير مالايائى معمولاً در واحدهاى فنى و تکنيکى نيروى هوائى و دريائى شاغل هستند. تقريباً حدود ۸۰% کل نيروى نظامى مالزى در نيروى زمينى خدمت مى‌کنند. تعداد بيست و شش گردان پياده ارتش هنگ سلطنتى مالزى را تشکيل مى‌دهند که همه آنها مالايائى هستند.


در مالزى خدمت اجبارى وجود ندارد و دولت از فراخواندن جوامع غير مالايائى براى خدمت اجبارى خوددارى ورزيده است. بايد توجه داشت که تنش‌هاى خاص قومى منجر به تقاضاى رهبران سازمان ملى مالاياى متحد براى تسلط قاطع بر سازمان ارتش شده است. به هر حال موضوع سهم قوميت‌هاى مختلف در نيروى نظامى کاملاً طرح‌ريزى شده نيست. نيروى نظامى به لحاظ تاريخى و فرهنگى توسط چينى‌ها مورد احترام نبوده است.


ارتش به‌ظور کلى از امور سياسى خارج مانده است. آن دسته از نظاميانى که متعاقب شورش‌هاى ۱۹۶۹ به شوراهاى دولتى فراخوانده شدند، بعد از اينکه کشور مجدداً حکومت پارلمانى را در ۱۹۷۱ به‌دست آورد به پادگان‌هاى نظامى باز گشتند. براى عدم مداخله ارتش در امور سياسى دلايلى چند مطرح است. اولاً اينکه نيروهاى نظامى از سنت‌هاى انگليسى بهره برده‌اند. ثانياً نخبگان سياسى و نظامى همه از يک نژاد هستند که با همديگر علقه‌هاى خويشاوندى دارند. ثالثاً به‌طور مؤثرى برنامه‌هاى توسعه اقتصادى بدون دخالت و فعاليت نظاميان انجام گرفته است و دليل مهم ديگر اينکه پرسنل نظامى مالزى قانوناً اجازه پرداختن به امور تجارى را ندارند، ولى فرصت‌هاى تجارى مناسبى براى افسران بازنشسته فراهم آمده است.

تشکيلات ارتش و ادوات نظامى

- نيروى زمينى


- گروه‌هاى پدافند هوائى يک اسکادران


- نيروهاى خارج از کشور


- نيروهاى شبه‌نظامى


- نيروهاى خدمات گمرکى


- نيروى دريائى:


پايگاه‌ها ، ناوشکن ها ، يگان‌هاى رزمى ساحل و گشتى ، واحدهاى آب‌خاکى ، يگان‌هاى جنگ مين ، شناور پشتيبانى و متفرقه ، نيروى هوا دريا


- نيروى هوائى:


هواپيماى جنگنده، هواپيمائى ترابرى ، هلى‌کوپترهاى ترابرى ، هلى‌‌کوپترهاى آموزشى