جدول مهمترين کالاهاى غيرنفتى مورد مبادله بين ايران و مالزى در نيمه اول سال ۱۳۷۷

مهمترين کالاهاى وارداتى به ايران هزار دلار مهمترين کالاهاى صادراتى ايران هزار دلار
شيره کائوچوى طبيعي ۱۸،۹۹۲ بنزِن ۲۸۳۵
پلى‌پروپيلين ۵۵۱۱ سنگ‌هاى مرمر، تراورتن، رخام، يادبود، ساختماني، کارشده يا نشده ۳۸۱
کائوچوى طبيعي ۳۷۲۹ سنگ سماق، سيلينيت ۸۵
تخته فيبر ۱۴۳۲ کاشى و چهارگوش ۷۶
نخ و طناب از کائوچو ۱۳۴۵ فرش و ساير کفپوش‌هاى نخي ۶۸
پلى‌اتيلن ترفنالات ۱۳۳۰
گليسيرين خام ۱۳۲۴
اسيدهاى چرب ۱۲۴۵
الياف سنتتيک غيره يکسره ۱۲۰۲
علف‌کُش‌ها، کُندکننده‌ها و تنظيم‌کننده‌هاى رشد نباتات ۱۱۳۵
پودر کاکائو ۱۰۱۱
دستکش جراحى از کائوچو ۱۰۰۶
پلى‌ايزوبوتيلن به اشکال ابتدايي ۹۹۷
آلياژهاى قلع ۸۷۶
سهم از کل واردات ايران از مالزي ۷۴% سهم از کل صادرات ايران به مالزي ۸۸%


مأخذ: گمرک ايران، سالنامه آمار بازرگانى خارجى ايران، شش‌ماهه اول ۱۳۷۷.

جدول وضعيت تجارت کالاهاى غيرنفتى بين ايران و مالزى طى سال‌هاى ۷۷-۱۳۶۶

سال صادرات واردات
ارزش
(ميليون دلار)
سهم از کل
صادرات
ايران
رتبه در بين
واردکنندگان
کالا از ايران
ارزش
(ميليون دلار)
سهم از کل
صادرات
ايران
رتبه در بين
واردکنندگان
کالا از ايران
۱۳۶۶ ۲۸/۶ ۰/۰۳۵ ۵۱ ۳۸۱/۴ ۰/۰۴۸ ۵۵
۱۳۶۷ ۱/۵ ۰/۰۰۲ ۶۵ ۸۲۶ ۰/۱۴۵ ۴۸
۱۳۶۸ ۲۰/۵ ۰/۰۲۷ ۵۳ ۲۳۲۱/۳ ۰/۲۵۰ ۴۵
۱۳۶۹ ۱۸/۹ ۰/۰۲۲ ۵۵ ۳۳۲۳/۶ ۰/۲۶۳ ۳۹
۱۳۷۰ ۶۵/۵ ۰/۰۳۷ ۵۶ ۲۴۱۴/۸ ۰/۱۱۹ ۴۵
۱۳۷۱ ۱۶۱/۵ ۰/۰۸۳ ۵۵ ۲۲۸۶/۸ ۰/۱۳۴ ۵۰
۱۳۷۲ ۱۳۰/۲ ۰/۰۵۰ ۶۳ ۳۴۹۷۹/۳ ۰/۳۳۱ ۳۷
۱۳۷۳ ۶۰۱۰/۶ ۰/۰۷۲ ۵۹ ۷۶۹۲۸/۷ ۰/۴۲۹ ۳۵
۱۳۷۴ ۸۰۰۹/۴ ۰/۱۴۱ ۵۶ ۱۷۹۷۵۳/۸ ۰/۹۱۸ ۲۷
۱۳۷۵ ۱۷۱۰۱/۷ ۰/۳۱۵ ۴۲ ۱۶۶۳۹۸/۷ ۰/۶۵۸ ۳۹
۱۳۷۶ ۱۸۲۱۰/۱ ۰/۳۶۱ ۳۷ ۱۶۸۰۱۴/۹ ۰/۶۷۴ ۲۸
۱۳۷۷ ۶۸۴۴/۸ ۰/۲۹۲ ۳۸ ۹۶۹۶۰/۳ ۰/۶۷۶ ۲۶


مأخذ: گمرک ايران، ۱۳۶۶ - ۷۷